ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Gyógyászati célú tevékenységi engedély

Gyógyászati célú tevékenységi engedély

Milyen esetben szükséges tevékenységi engedély? 
Lásd R. 3. § (1) bekezdés
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása, átadása, használata, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható.
A kábítószer előállítására alkalmas növények (ipari mák, magas THC tartalmú kender) termesztetése, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés is tevékenységi engedélyhez kötött.

Van-e olyan tevékenység, amely nem tevékenységi engedélyhez kötött? IGEN
Igen, bizonyos tevékenységek végzéséhez elegendő eseti kutatási engedély, illetve nyilvántartásba vételt követő hatósági bizonyítvány beszerzése.

·          Az ellenőrzött anyagokkal történő kutatás gyakran csak egy-egy projektre kiterjedő, nem rendszeres, folyamatos tevékenység, ezért ilyen esetekben tevékenységi engedély helyett eseti kutatási engedély kérelmezhető.

·          Kivételt képeznek azok a tevékenységek is (lásd – R. 3. § (2), (4) és a (6) bekezdés), amelyek nyilvántartásba vételt követően kiadott hatósági bizonyítvány birtokában végezhetőek:

3.§ (2) Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, a magán-állatorvos, valamint állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadasparkköteles a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel végzett tevékenységét – annak megkezdése előtt legalább harminc nappal – a rendőrségnek … bejelenteni.
(4) Díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, továbbá a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát tároló gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.
(6) Az 1. melléklet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles a tevékenységet – annak megkezdése előtt harminc nappal – a tevékenység jellegének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

Van-e olyan tevékenység, amelyre jogi akadályok miatt nem adható ki tevékenységi engedély? IGEN
Nem adható tevékenységi engedély a koncesszióról szóló törvény alapján 1999. július 1. előtt kötött magánjogi szerződések által érintett tevékenységekre:
morfin és kábítószernek minősülő mellék-alkaloidjainak kinyerése természetes alapanyagokból, morfin és kábítószernek minősülő mellék-alkaloidjaiból gyógyszerhatóanyag előállítása, morfin és mellék-alkaloidjainak olyan szintetikus módosítása, amely kábítószernek minősülő félszintetikus terméket eredményez, pszichotróp anyagnak minősülő fenobarbitál és fenobarbitál nátrium előállítása.

Ki kaphat tevékenységi engedélyt? 
3. § (1) Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat.
Gytv. 15. § (4) Tevékenységi engedélyt kizárólag a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó szervezet kaphat, amelynek vezetője, illetve vezető testületének valamennyi tagjabüntetlen előéletű, nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró, valamint egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(5) Külön jogszabály szerinti kábítószer-felelősnek és helyettesének csak olyan személy jelölhető ki, aki büntetlen előéletű, és nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Gyógyászati célú tevékenységi engedélyek

Hol található meg a gyógyászati célú tevékenységi engedéllyel rendelkezők listája? 

R.7. § (1) Az engedéllyel rendelkezők aktualizált listáját az ENKK  a honlapján közzéteszi.

Milyen adatokat kell tartalmaznia a tevékenységi engedély iránti kérelemnek?
R.6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszámát, nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételi számát, költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát,
b) a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy pszichotróp anyagok 1. melléklet szerinti megnevezését,
c) a kérelmezett tevékenység megnevezését, folytatásának helyét,
d) feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az előállított termék megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenőrzött hatóanyagra számítva,
e) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét.

Milyen mellékleteket kell csatolni a tevékenységi engedély iránti kérelemhez?
R.6.§ (2) A .kérelemhez mellékelni kell:
a) a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy, és a kábítószer-felelős, valamint helyettese aláírási címpéldányát,
b) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese végzettségét igazoló oklevél hitelesített másolatát,
c) a gyógyszer gyártására, kereskedelmére vonatkozó engedély hiteles másolatát, és a tevékenység körébe tartozó, jogszabályban meghatározott más hatósági engedély vagy igazolás hiteles másolatát,
d) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az alkalmazott (telepített) mechanikai vagy elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az őrzési, nyilvántartási és a telephelyen belüli mozgatási rend leírását, valamint biztonsági rendszer esetén a működőképességet igazoló szakvéleményt,
e) a d) pontban megjelölt tervrajzokhoz mellékletként annak leírását, hogy a tevékenységgel érintett helyiségben milyen ellenőrzött anyaggal milyen jellegű tevékenység folyik, valamint a tevékenység felelőseit,
f) az 1. melléklet szerinti anyag- és a személyforgalom útjának leírását az érintett helyiségek, raktárak között.
Gytv. 15. § (6) A tevékenységi engedély iránti … kérelem benyújtásakor a kérelmező gazdálkodó szervezet vezetője, illetve vezető testületének tagjai, továbbá a kijelölni kívánt kábítószer-felelős hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és nem áll … foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a külön jogszabályban meghatározott hatóság részére –annak az engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

Ki lehet kábítószer-felelős illetve helyettes, és milyen kötelezettségeik vannak?
R.7. § (1) A tevékenységi engedély tartalmazza a … kijelölt kábítószer-felelős és helyettese nevét, a végzettségét igazoló oklevél számát és keltét. Az engedéllyel rendelkezők folyamatosan aktualizált listáját az ENKK  a honlapján közzéteszi.
R. 1.§ 22. kábítószer-felelős és helyettese: a gyógyászati tevékenységi engedély kiadását kérelmező vezetője által javasolt, az engedélyben kijelölt személyek, akik a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátják és felügyelik az engedélyesnél;
R.6.§ (3) Kábítószer-felelősnek és helyettesének csak orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyész- vagy biológus-mérnöki, vegyészi, biológusi, vagy kémia, biológia szakos tanári, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények termesztése, és a velük kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenység esetén agrármérnöki vagy kertészmérnöki szakképzettséggel rendelkező személy jelölhető ki.
(4) Kábítószer-felelősnek és kábítószer-felelős helyettesének gyártással foglalkozó gazdálkodó szervezetnél főállásban alkalmazott, egyéb esetekben a gazdálkodó szervezetnél főállásban vagy szerződéssel alkalmazott személyt lehet kijelölni.
(5) Az engedély megadására kijelölt kábítószer-felelős és helyettese felel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenység e rendeletnek való megfeleléséért, az anyagok eltérítésének megakadályozása érdekében megteendő intézkedésekért, a 18. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos vezetéséért, valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, továbbá, ha az 1. melléklet szerinti anyaggal kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok haladéktalan (távközlési eszközön történő) értesítéséért.
Az engedélyes a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról 15 napon belül köteles a tevékenységet engedélyező EEKH-t írásban értesíteni. 
(6) A kábítószer-felelős és helyettese köteles évente legalább egy alkalommal az engedélyező és ellenőrző hatóságok által rendezett, a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen részt venni.

Hogyan történik a tevékenységi engedély elbírálása?
Az ENKK  a kérelemben megjelölt telephelyen helyszíni szemlét tarthat, amelynek során ellenőrzi a kérelmezett tevékenység folytatásához előírt feltételek meglétét.
Az ENKK  a kérelem benyújtását követően a kérelem egy másolati példányát megküldi az ORFK KKR részére. Az ORFK KKR a kérelemben megjelölt telephelye(ke)n szükség esetén helyszíni szemlét tart, melynek során megvizsgálja a biztonsági feltételek meglétét és megfelelőségét,  továbbá ellenőrzi a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese büntetlenségét.
Az engedély kiadásának feltétele, hogy az ORFK szakhatósági hozzájárulását adja a tevékenységi engedély kiadásához.  
Az ENKK  és az ORFK KKR a tudomására jutott adatokat úgy köteles kezelni, hogy az nem sértheti a kérelmező, illetve az engedélyes üzleti érdekeit és a szellemi alkotásokon fennálló jogait.

Mennyi ideig hatályos a tevékenységi engedély, és mikor kell kezdeményezni megújítását?
R.7. § (2) A tevékenységi engedély három évig hatályos. Az engedélyes az engedély hatályának lejárta előtt legalább két hónappal az engedély megújítását kérelmezi az EEKH-nál az aktualizált dokumentáció benyújtásával.

Mikor kell kérni a tevékenységi engedély módosítását?
R. 8. § (1) Az engedélyesnek
a) az engedélyben foglalt adatokban tervezett változás,
b) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzában tervezett változás,
c) a rendészeti szempontból előírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása,
d) új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, valamint
e) a tevékenységi engedélyben nem szereplő, újabb, az 1. melléklet szerinti kábítószer, pszichotróp anyag, vagy új gyógyszerforma tevékenységi körbe vonása előtt az engedély módosítását kell kérnie a tervezett változások indokolásával és annak dokumentálásával, illetve feldolgozás esetén a kiinduló anyag és az előállított terméknek az 1. melléklet szerinti hatóanyagra számított tervezett mennyiségének a megadásával.
(2) A módosítás iránti kérelmet az ENKK  honlapján közzétett adatlapnak megfelelően kell benyújtani.

Az engedélyes a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról 15 napon belül köteles a tevékenységet engedélyező EEKH-t írásban értesíteni.

Mikor tagadható meg a tevékenységi engedély kiadása?
A tevékenységi engedély kiadását az ENKK  megtagadja, ha
a) a helyszíni szemle megállapítása szerint a tevékenység folytatásának feltételei hiányoznak,
b) a kérelmező a valóságnak nem megfelelő adatot közölt,
c) a kérelmező az e kormányrendelet szerint előírt feltételeknek nem felel meg.

Mikor függesztheti fel az ENKK  a tevékenységi engedélyt?
R. 9.§ (2) A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenység folytatását az ENKK felfüggeszti, ha
a) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,
b) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt felfüggesztette,
c) az engedélyes a 18. § (2)–(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nem teljesíti.
(3) A felfüggesztés időtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés időtartamára vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés időtartama legfeljebb egy év lehet.
(4) Amennyiben az engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt megszünteti, és ezt bejelenti, az ENKK  dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.
(5) Az ENKK  a tevékenységi engedély felfüggesztéséről és visszavonásáról szóló határozatát közli a rendőrséggel, és a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményező hatósággal.
(6) Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az ENKK  a honlapján közzéteszi.

Mikor vonhatja vissza az ENKK  a tevékenységi engedélyt?
9. § (1) A tevékenységi engedélyt az ENKK  visszavonja amennyiben:
a) az engedélyes azt kéri,
b) az engedély megadásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,
c) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben előírt kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi,
d) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt visszavonta,
e) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet bizonyíthatóan nem kezdi meg, azt megszünteti, vagy egy évnél tovább szünetelteti,
f) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt nem szünteti meg.

Milyen nyilvántartást kell vezetniük az ENKK  által kiadott tevékenységi engedélyek jogosultjainak?
R.18. § (1) Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a kábítószerekről, a pszichotróp anyagokról és az új pszichoaktív anyagokról olyan naprakész nyilvántartást vezet, amelyből a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés teljes anyagmozgása pontosan követhető mind a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet valamennyi 1. melléklet szerinti anyagról év végi zárókészletet vesz fel. Az engedélyes a kábítószerekre vonatkozó összesített adatokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az EEKH-nak megküldi.
R. 29. § (1) E rendeletben előírt nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrizhetőek legyenek.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre vonatkozó iratokat (iratmásolatokat) – ideértve a selejtezést is – az irat kiállítási időpontjától számított legalább öt évig kell megőrizni, kivéve a 6. melléklet szerinti nyomtatvány ötödik példányait, amelyek 2 év eltelte után megsemmisíthetőek.

Hogyan történjen az ellenőrzött anyagok tárolása?
 R.19. § (1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyagokat – a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden más anyagtól térben elkülönítve, minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben és indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
(2) A kábítószertartalmú kivételek, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Milyen előírások vonatkoznak a K3 jegyzéken és a P3, illetve P4 jegyzéken szereplő gyógyszerkészítményekre? 
R.19. § (2) A kábítószertartalmú kivételek, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.
Megjegyzés: Gyártás, valamint export-import vonatkozásában azonban a fentiek is tevékenységi engedélykötelesek, illetve a K3 gyógyszerkészítmények külforgalma bejelentésre köteles.

Kinek értékesítheti, illetve adhatja át az engedélyes az ellenőrzött anyagot? 
R. 20. § (1) Az engedélyes kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot – a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történő átadás kivételével – kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át.
(2) Az engedélyes a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
(3) Az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati intézménynek, állatorvost alkalmazó telepnek, állatkertnek és vadasparknak, illetve magán-állatorvosnak értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

Milyen nyomtatványt kell használni az ellenőrzött anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása során? 
R. 20. § (4) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok és a P3, P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.

Ki felelős az ellenőrzött anyagok szállításáért? Hogyan történhet a szállítás?
R. 20. § (5) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelő technikai feltételek meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy külföldről történő szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és az eseti export vagy eseti import engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen tájékoztassa az engedélyben rögzített feltételekről, az országba való belépéskor vagy az országból való kilépéskor fennálló kötelezettségről, valamint a 15. § (5) bekezdése szerinti megfelelő jelölés feltüntetéséről.
(6) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagokat és azok készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő alapanyagokat gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve lehet szállítani, és biztosítani kell a szállítmány folyamatos nyomon követhetőségét.
R. 19. § (2) A kábítószertartalmú kivételek, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Hogyan történjen az ellenőrzött anyagok selejtezése? 
R. 22. § (1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és az állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos a tevékenysége során használt K1, K2, illetve P1, P2 jegyzéken szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok és készítmények, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokselejtezését folyamatosan végzi.
(2) A selejtezett anyagokról az anyag e rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a selejtté válás okának feltüntetésével tételes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult személynek és a kijelölt kábítószer-felelősnek vagy helyettesének, vagy a kábítószerért felelős személynek is alá kell írnia. A selejtezett anyagokat megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó előírások szerint kell tárolni.

Milyen engedéllyel és hogyan végezhető az ellenőrzött anyagok megsemmisítése? 
R. 22. § (3) Az (1) bekezdés szerinti anyagokat égetéssel kell megsemmisíteni. Az átadásra fel nem kínált, és az át nem vett mákszalma-maradványt égetéssel vagy talajba forgatással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést – a nyomozó hatóság birtokába került, vagy a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok kivételével – az ENKK engedélyezi.
(4) A megsemmisítést veszélyes hulladék égetésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező égetőműben kell végezni.
(5) A P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek vagy pszichotróp anyagok forgalmazására jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelőktől éves rendszerességgel átvenni a tőle korábban beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.
(7) Az állatgyógyászati termék kiskereskedelmi forgalmazója köteles átvenni a megrendelőktől a tőle korábban beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

Ki végezhet  végezhet ellenőrzést az engedélyeseknél ill. nyilvántartásba vett   gazdálkodó szervezeteknél? 
 26. § (1) Az 1. mellékletben szereplő anyagokkal végzett tevékenység ellenőrzését – a tevékenységre vonatkozó nyilvántartási dokumentáció megőrzési idején belül –
a) valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett személy vagy gazdálkodó szervezet vonatkozásában az ENKK, valamint a rendőrség,
b) az export, import, transzfer és tranzitszállítások folyamatos és utólagos ellenőrzését a vámszerv végzi,
c) az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § d) pontja tekintetében a szakmai felügyelet keretében a tisztifőgyógyszerész, f) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)
végzi.
(2) Az egészségügyi szolgáltatóknál a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok és gyógyszerek, valamint a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok biztonságos tárolását, és a nyilvántartásokat az egészségügyi adatok kivételével rendészeti szempontok alapján a rendőrség ellenőrzi.