ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók részére szóló tájékoztató

Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók részére szóló tájékoztató

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezeti, ezt megelőzően a nyilvántartás vezetése a megyei orvosi kamarák, illetve a gyógyszerész kamara feladata volt.

2007.04.01-től a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani! 1444 Budapest, Pf. 270.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése, az elméleti és gyakorlati pontok igazolása, egy új szakvizsga megszerzése, vagy a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés nem jár automatikusan ezen tényeknek a működési nyilvántartásban való rögzítésével, a működési nyilvántartásba való felvétellel, illetve a nyilvántartás megújításával, azt minden esetben az ügyfélnek kell kérelmeznie.

A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelem kitöltésének és benyújtásának leggyorsabb és legegyszerűbb módja, ha a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmét a http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton elérhető formanyomtatványon tölti ki. Ebben az esetben az alap- és működési nyilvántartásban jelenleg szereplő adatait nem kell újra beírnia a nyomtatványra, elég azokat ellenőrizni és szükség esetén javítani, a hiányzó adatokat pótolni, majd a formanyomtatványt ki kell nyomtatni, a nyilatkozati résznél alá kell írni, és postai úton meg kell küldeni a Hivatal részére.

Lehetőség van továbbá arra, hogy a http://kereso.enkk.hu oldalon az alap- és működési nyilvántartásával kapcsolatos, bárki számára megismerhető adatait ellenőrizze. Amennyiben az adatellenőrzés során adataiban hiányosságot vagy eltérést talál, akkor kérjük, hogy azt a kérelmében feltüntetni és az adato(ka)t igazoló dokumentumo(ka)t - a kérelem kötelező (lent felsorolt) mellékletein kívül - a Hivatal részére megküldeni szíveskedjék! Együttműködését köszönjük!

Fontos változások:

2011. november 7-étől a működési nyilvántartással kapcsolatos formanyomtatvány a http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető. Az elektronikus kérelem nyomtatvány kitöltése során az egészségügyi dolgozó ellenőrizheti a működési nyilvántartásban jelenleg szereplő, valamennyi adatát.

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartásba való felvételnek, illetve megújításnak a feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása is.

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartás tartalmazza – többek között – az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt nevet (az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét, továbbá a doktori címét használhatja.) Az orvos és fogorvos egészségügyi tevékenység során használt nevének megváltozása esetén, a Hivatal a jogszabályban meghatározott adatokat az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé továbbítja az új orvosi bélyegző legyártása érdekében. 

Az egészségügyi dolgozónak a neve illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve bárki számára megismerhető adat.

2011. január 1-jétől mentesül a továbbképzési kötelezettség alól a 75. életévét betöltött orvos, fogorvos, gyógyszerész és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó. A továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés azonban nem jelenti a kérelem illetve a kötelező mellékletek Hivatalhoz történő benyújtása alóli mentesülést. A működési nyilvántartás megújításának az egyik feltétele – minden esetben, így a 75. életévét betöltött orvos, fogorvos, gyógyszerész és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó esetében is - a kérelem Hivatalhoz történő beérkezése.

A továbbképzési pontok teljesítésével, illetve a továbbképzésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük forduljon a továbbképzés vezetéséért felelős egyetem szak –és továbbképzési központjához.

 

A működési nyilvántartással kapcsolatos eljárási díjak:

 • első felvétel, meghosszabbítás/szüneteltetés, kérelemre történő törlés, elveszett/ellopott/megrongálódott kártya pótlása: 3000,- Ft;

 • megújítás, működési nyilvántartási igazolvány kiállítása (új szakképesítés felvétele), törlést követő újrafelvétel, változás bejelentés: 1000,- Ft;

 • kivonat a működési nyilvántartásról magyar nyelven 100,- Ft értékű illetékbélyeg, angol nyelven 300,- Ft értékű illetékbélyeg.

Kiknek szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatni?

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 110. § (1)-(3) bekezdése szabályozza, hogy kiknek szükséges a működési nyilvántartásba bejegyeztetni magukat.

Egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető.

Egészségügyi tevékenységet önállóan - az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól e törvény szerint mentesült (aki a 75. életévét betöltötte) a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet.

Egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett az a személy végezhet (2012. január 1-jétől módosult): 

 • aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt, 

 • akit a működési nyilvántartásból töröltek (ilyen esetekben a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig kell felügyelet mellett dolgoznia), 

 • aki működési nyilvántartását határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerősen elutasították, 

 • aki megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.

Az egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek is rendelkezniük kell szakmai kamarai tagsággal!

Hogyan és milyen feltételekkel lehet a működési nyilvántartásba regisztráltatni?


A felvétel egyik feltétele az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában való szereplés. Az alapnyilvántartásban szerepel minden olyan személy, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett (vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik, az oklevelet (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által elektronikus úton megküldött adatai alapján a Hivatal alapnyilvántartásba veszi a szakképesítést szerzett személyt. A Hivatal az orvos és fogorvos alapnyilvántartásba vételéről - az orvosi bélyegző elkészítése érdekében - értesíti az NEAK-ot. Az orvosi bélyegző átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél tájékozódhat.

Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése, alapnyilvántartás típusa és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a http://kereso.enkk.hu/oldalon, orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók címszó alatti keresőben.

A működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy a Hivatalhoz benyújtott (honlapról letölthető) kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a mellékletek csatolásával kérheti a felvételét.

A működési nyilvántartásba történő felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 3000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01490576-00000000),
 • 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolata, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

A működési nyilvántartásba történő első felvétel esetén erkölcsi bizonyítványt kell csatolnia az egészségügyi dolgozónak, amely igazolja, hogy nem áll olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, vagy kérheti, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a működési nyilvántartást vezető szerv részére - annak a működési nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelme elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa.

8 éves szabály”:

Ha az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve szakképesítése magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a fentieken túl a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására köteles (az igazolást a továbbképzést vezető egyetem állítja ki), kivéve ha betöltötte a 75. életévét. Továbbképzésre alapnyilvántartási számmal is lehet jelentkezni.

A működési nyilvántartásba vételi kérelem benyújtható postai úton az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1444 Budapest, Pf. 270. postafiók címre ajánlott küldeményként küldve, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24. szám alatt. A működési nyilvántartással kapcsolatban benyújtott kérelem lezárásáig érdemes az ajánlott szelvényt, valamint a Hivatal személyes ügyfélszolgálatán kapott átvételi igazolást megőrizni.

A formanyomtatvány a  http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető,– ezen a felületen a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően mindenki ellenőrizheti a nyilvántartásban található saját adatait, és ha azokban nincs változás,  jóváhagyást követően automatikusan rákerülnek a formanyomtatványra – majd a nyomtatványt ki kell nyomtatni, aláírni és postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.

A kérelem beérkezését követően –amennyiben nem áll fenn kizáró ok – a Hivatal felveszi a kérelmezőt a működési nyilvántartásba, amelyről határozatot és működési nyilvántartási igazolványt állít ki, és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be többek között:

 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő(az az időtartam, amíg a Hivatal – az ügyfél kérelmére – beszerzi az erkölcsi bizonyítványt a Belügyminisztériumtól)
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • valamint a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,


Meddig érvényes a működési nyilvántartás? Hogyan kell megújítani a működési nyilvántartást?

A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló hatósági igazolvány tartalmazza a lejárat napját. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt a továbbképzési rendelet szerinti továbbképzéseken kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése.

 

A működési nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolata, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartás megújításnak a feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása is. Amennyiben a Hivatal rendelkezésére álló adatok szerint az orvos, fogorvos, gyógyszerész vagy klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását az ügyféltől.

A működési nyilvántartás megújításának a feltétele továbbá az egyetem által, az adott szakképesítés tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás megléte.

A fentiekre való tekintettel a működési nyilvántartás megújítása iránti kérelemhez a kamarai tagságot igazoló dokumentumot, valamint az egyetem által hitelesített, eredeti pontigazolást nem kötelező csatolni, azonban a fentiek megléte a működési nyilvántartás megújításának a feltétele.A továbbképzési kötelezettségről szóló tájékoztatót a Hivatalnak nem áll módjában elfogadni, tekintettel arra, hogy a tájékoztató nem igazolja a továbbképzési kötelezettség teljesítését, arra csupán a pontigazolás alkalmas.

A kérelem benyújtható postai úton az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1444 Budapest, Pf. 270. postafiók címre küldve, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24. szám alatt. A működési nyilvántartással kapcsolatban benyújtott kérelem lezárásáig érdemes az ajánlott szelvényt, valamint a Hivatal személyes ügyfélszolgálatán kapott átvételi igazolást megőrizni.

A formanyomtatvány a  http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető,– ezen a felületen a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően mindenki ellenőrizheti a nyilvántartásban található saját adatait, és ha azokban nincs változás,  jóváhagyást követően automatikusan rákerülnek a formanyomtatványra – majd a nyomtatványt ki kell nyomtatni, aláírni és postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.

A kérelem beérkezését követően –amennyiben nem áll fenn kizáró ok – a Hivatal megújítja a kérelmező működési nyilvántartását újabb 5 évre, amelyről működési nyilvántartási igazolványt állít ki és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

A Hivatal az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a működési nyilvántartásba vett személy nem áll-e olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt . A hatósági ellenőrzés céljából a működési nyilvántartást vezető szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy a működési nyilvántartásba vett személy áll-e olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

Mit jelent a működési nyilvántartás meghosszabbítása? 

A meghosszabbítás nem azonos a nyilvántartás újabb öt évre történő megújításával!! 
Az Eütv. 113. § (3) bekezdése alapján a működési nyilvántartás öt éves érvényességi ideje egy alkalommal, jogszabályban foglalt feltételekkel, az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy más EGT tagállamban történő szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható, a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel.

Abban az esetben, ha a nyilvántartott személy gyermekvállalás miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, a működési nyilvántartást csecsemőgondozási díj/terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély jogosultsági ideje időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani, jogszabályban foglaltak (Eütv. 113. § (4) bekezdése) szerint.

 

A meghosszabbítás iránti kérelmet a működési nyilvántartás időtartama alatt, de legkésőbb annak lejárta napjáig kell benyújtani az alábbi szünetelési indokokra tekintettel:

 • doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • csecsemőgondozási díj/terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybe vétele,
 • balesetből vagy tartós betegségből fakadó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy
 • a honvédelemről szóló törvény szerinti

o    katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése, vagy

o    honvédelmi munkakötelezettség teljesítése.

 • közfeladat ellátása (Amennyiben a közfeladat alapjául szolgáló jogviszony 2011. január 1-jét megelőzően keletkezett, a működési nyilvántartást a közfeladat ellátásának teljes idejével kell meghosszabbítani. Ha a közfeladat alapjául szolgáló jogviszony 2011. január 1-jét követően keletkezett, akkor a működési nyilvántartást a közfeladat ellátásának időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani.) (Az Eütv. 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján) 

meghosszabbítás/szüneteltetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (pl.: CSED/TGYÁS, GYED, GYES Magyar Államkincstár, vagy munkáltató általi igazolása, doktori képzésben történő részvétel, illetve más ösztöndíjjal támogatott tudományos munka igazolása, baleset vagy tartós betegség miatti keresőképtelenség igazolása, 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának az igazolása, vagy katonai, illetve polgári szolgálat teljesítéséről, honvédelmi munkakötelezettség teljesítéséről szóló igazolás, közfeladat ellátása esetén a munkáltató munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása),
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolata, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

A működési nyilvántartás meghosszabbításáról a Hivatal határozatban rendelkezik. Meglévő működési nyilvántartási igazolvány a hosszabbításról szóló határozattal együtt érvényes.

A szüneteltetésre/meghosszabbításra okot adó körülmény megszűnését a működési nyilvántartásban szereplő személy 30 napon belül köteles bejelenteni. 

Egyéb működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmek:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015.01.21. napjától módosult  jogszabályi rendelkezések szerint az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítést az Állami Egészségügyi Ellátó Központ hivatalból rögzíti a működési nyilvántartásba is, azt külön nem kell kérelmezni.

Abban az esetben, ha Tisztelt Ügyfeleink szeretnék, hogy a megszerzett új szakképesítés az érvényes működési nyilvántartási igazolványukon is szerepeljen, akkor „működési nyilvántartási igazolvány kiállítása (új szakképesítés felvétele)” iránti kérelemmel kell fordulniuk a Hivatalhoz, mert ebben az esetben  új működési nyilvántartási igazolvány kiállításáról  a Hivatal  kizárólag az Ügyfél kérelmére gondoskodik.

Amennyiben Tisztelt Ügyfeleink ilyen kérelmet nem nyújtanak be Hivatalunkhoz,akkor a megszerzett új szakképesítés működési  nyilvántartási ciklusuk megújításakor kerül rá nyilvántartási igazolványukra, de ez nem befolyásolja az önálló tevékenység végzését ezen szakképesítés vonatkozásában.

Működési nyilvántartási igazolvány kiállítása (új szakképesítés felvétele) iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 1000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása is.Amennyiben a Hivatal rendelkezésére álló adatok szerint az orvos, fogorvos, gyógyszerész vagy klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását az ügyféltől.

A fentiekre való tekintettel az új szakképesítés működési nyilvántartásba történő felvétele esetén a kérelemhez a kamarai tagságot igazoló dokumentumot nem kötelező csatolni, azonban a kamarai tagság megléte a működési nyilvántartás megújításának a feltétele.

 

Adatváltozás bejelentésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

 •  formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • amennyiben az adatváltozásra tekintettel új igazolványt igényel, 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000),
 • az adatváltozást igazoló okirat fénymásolata,
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata.

A működési nyilvántartásban szereplő adatok tekintetében az adatváltozást 30 napon belül be kell jelenteni a Hivatal irányába!

Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlására irányuló kérelem esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata.

Kiegészítő gyakorlati továbbképzés (felügyelet melletti tevékenységgyakorlás) megkezdésének bejelentése esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata, a felügyelet megkezdéséről kiállított igazolás, a felügyeletet ellátó személy aláírásával és a munkahely pecsétjével ellátva.:Az erről szóló nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
  • a felügyelt személy természetes személyazonosító adatai, működési nyilvántartási száma,
  • a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, munkahely pecsétje
  • a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama, a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma, a felügyeletet ellátó személy aláírásával ellátva.

A bejelentett felügyeletet Hivatalunk rögzíti a rendszerben, erről visszaigazolást nem küld sem az ügyfélnek, sem a munkáltatónak. Javasolt egy példányt a munkáltatónak is megtartania, mellyel egy ellenőrzés során igazolni tudja, hogy gondoskodtak felügyelő személy kijelöléséről, és erről Hivatalunkat is értesítették.

Felügyelő személy az lehet, aki ugyanazon a szakterületen ugyanolyan, vagy magasabb szakképesítéssel rendelkezik, mint a felügyelt személy, és a működési nyilvántartásban érvényes működési ciklussal szerepel.

 

A továbbképzésére vonatkozó szabályok 2011. december 29-étől

A továbbképzés szabályait az Eütv., továbbá a 2011. december 29-étől hatályba lépett az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szabályozza.

Az Eütv. 116/B. §-a alapján az egészségügyi ellátás megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése érdekében, a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően – az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek részt venni.

A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett működési nyilvántartásba történő felvételének a napja.

A fentiek alapján, aki szerepel a működési nyilvántartásban, vagy 8 évnél régebbi szakképesítéssel szeretné felvételét kérni a működési nyilvántartásba, annak részt kell vennie továbbképzéseken, azonban mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte. (Az Eütv. 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján.)

Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni. Az alapnyilvántartási szám megtekinthető a http://kereso.enkk.hu oldalon, az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók címszó alatti keresőben.

A továbbképzésre kötelezettnek továbbképzésre az általa választott 4 hazai egyetem (lásd alább) szak- és továbbképzési központjába kell bejelentkeznie. A továbbképzési pontokkal kapcsolatos kérdésekkel kérjük, hogy azon egyetem továbbképzési titkárságához szíveskedjen fordulni, amelyikhez bejelentkezett.

Mely egyetemekre lehet a továbbképzésre bejelentkezni?


Választható egyetemek és honlapjuk elérhetőségei:

Pécsi Tudományegyetem

http://szti.pte.hu/menu/71

Debreceni Egyetem

http://aok.unideb.hu/

Szegedi Tudományegyetem

http://www.u-szeged.hu/

Semmelweis Egyetem

http://semmelweis.hu


Milyen esetekben törölhető a nyilvántartott személy a működési nyilvántartásból?

 • akit a bíróság bármely ügycsoport tekintetében cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 • aki olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan áll a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy aki az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit egészségi állapota következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység folytatására véglegesen alkalmatlanná nyilvánított,
 • akit az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység gyakorlásától eltiltott,
 • aki felróható magatartásával a működési nyilvántartást vezető szervvel a nyilvántartás körébe tartozó valótlan adatot közöl,
 • aki szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a megfelelő szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés működési nyilvántartásba történő bejelentése nélkül vagy azt megelőzően kezd meg,
 • aki elhalálozott,
 • aki a törlését kéri,
 • akinek – feltéve, hogy törvény kötelező kamarai tagságot ír elő – kamarai tagsága megszűnt.

 

 Kérelemre történő törlés esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 3000- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata.

Hogyan kerülhet vissza a nyilvántartott személy a törlés után a működési nyilvántartásba? 

Amennyiben a nyilvántartott személyt a Hivatal törli a működési nyilvántartásból (illetve 2007. április 1-ét megelőzően az orvosi kamara jogerős határozatával törölte), akkor kérelmezheti működési nyilvántartásba való visszavételét, amikor a törlés oka megszűnik.

A törlést követő újrafelvételi kérelem kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolata, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

 

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartásba történő törlést követő újrafelvétel feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása is. Amennyiben a Hivatal rendelkezésére álló adatok szerint az orvos, fogorvos, gyógyszerész vagy klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A működési nyilvántartásba történő törlést követő újrafelvételnek a feltétele továbbá az egyetem által, az adott szakképesítés tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás megléte.

A fentiekre való tekintettel a működési nyilvántartásba történő törlést követő újrafelvétel iránti kérelemhez a kamarai tagságot igazoló dokumentumot, valamint az egyetem által hitelesített, eredeti pontigazolást nem kötelező csatolni, azonban a fentiek megléte a működési nyilvántartásba történő újrafelvételnek a feltétele. A továbbképzési kötelezettségről szóló tájékoztatót a Hivatalnak nem áll módjában elfogadni, tekintettel arra, hogy a tájékoztató nem igazolja a továbbképzési kötelezettség teljesítését,arra csupán a pontigazolás alkalmas

A működési nyilvántartásból törölt, vagy abban nem szereplő személy, illetve az a működési nyilvántartásban szereplő személy, akinek nincs érvényes működési nyilvántartási ciklusa, felügyelet mellett végezhet egészségügyi tevékenységet!

Érinti-e a működési nyilvántartás a pro familia receptírási jogot?

Az orvosi bélyegző az alapnyilvántartásba vételtől kezdve illeti meg az orvosokat, fogorvosokat. A pro familia receptírási jog nem függ össze a működési nyilvántartásban való szerepléssel, tehát az a személy, aki rendelkezik orvosi bélyegzővel (függetlenül attól, hogy szerepel-e a működési nyilvántartásban, vagy sem) rendelkezik a pro familia joggal.

Hogyan szerezhető be igazolás a működési nyilvántartásban történő regisztrációról?

A Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a Hivatal kivonatot/igazolást állít ki a működési nyilvántartásban szereplő, és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról. A kérelem mellé csatolni kell magyar nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 100,- Ft értékű illetékbélyeget, angol nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 300,- Ft értékű illetékbélyeget.. 

Működési kereső: Itt ellenőrizheti a működési nyilvántartásban szereplő – bárki számára megismerhető - adatait.

További kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken szívesen állunk rendelkezésre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
Levelezési cím: 1444 Budapest, Pf. 270.
Telefon: 06-1-4111146
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.