OKFŐ - Impresszum és jogi nyilatkozat

Impresszum és jogi nyilatkozat

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság [ezt megelőzően Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ] kiadói tevékenységébe tartozó médiumok:

- enkk.hu

Kiadó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
Főszerkesztő: Rauh Edit elnök-helyettes
A szerkesztőség elérhetősége: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

A médiumokon megjelenő képi megoldások, médiaelemek, adatbázisok, adatok, védjegyek, forráskód, tananyag, struktúra, eljárás és szöveges tartalom csak a Szerkesztőség előzetes, írásos engedélyével közölhető, tárolható adathordozón, terjeszthető és használható fel.

A papír alapú és elektronikus felületeken publikált szerzői művek, előadások szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokat csak a Szerző és a Kiadó előzetes, írásos engedélyének birtokában lehet felhasználni, megosztani, közvetíteni a nyilvánosság felé.

A Szerkesztőség törekszik a hiteles szakmai információk közlésére, azonban a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A médiumok nem szándékoznak szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat azok tulajdonosának beleegyezése nélkül szándékosan közölni. Az elektronikus tartalmak előzetes bejelentés nélkül bármikor változhatnak.

Hivatkozás módja: „Forrás: OKFŐ", dátum, weboldalra mutató link vagy kiadvány neve, évfolyamának megjelölése


A médiaelemek használata, regisztráció vagy kiadvány megrendelése érdekében, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig az OKFŐ a honlapon megjelölt körben kezeli az érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a médiaelemek használata-, illetve a regisztráció során vagy kiadvány megrendelésének alkalmával történő személyes adatszolgáltatás teljesítésével ad meg adatkezelő részére.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó személye:
Országos Kórházi Főigazgatóság
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám: +36 1 919 0343; +36 1 327 6070; +361 356 1522


A Szerkesztőség a vonatkozó előírások betartása mellett a felhasználók személyes adatait harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az adatkezelőnél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben, illetve jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A hatályos jogszabályok biztosította keretek között a médiaelemek igénybevétele és a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak felhasználása ráutaló magatartásnak minősül az Impresszumban foglaltak elfogadására.

Minden jog fenntartva, Copyright © OKFŐ