ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Európai Unión kívül megszerzett oklevél vagy bizonyítvány elismerése

Európai Unión kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány elismerése

A nem tagállami állampolgár által megszerzett, illetve a nem valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított szakképesítések közül azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik, az elismerési eljárás lefolytatására első fokon az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban Központ) jogosult.

Ilyen szakképesítések:

  • szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi végzettséget (illetve egyéb felsőfokú szakirányú szakképesítést) tanúsító oklevelek, valamint
  • a középfokú egészségügyi végzettséget tanúsító bizonyítványok.

(A nem tagállamban végzett graduális képzés (pl. mongol általános orvosi oklevél) elismerése első fokon az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának hatáskörébe tartozik.)

Ezen eljárás során a Központ az elismerésről rendelkező határozat kiadását a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettség (pl. Ukrajnában megszerzett szakorvosi bizonyítvány) esetén kiegészítő feltételek teljesítéséhez kötheti (pl. szakmai vizsga, szakmai gyakorlat), illetve alap-, közép- és felsőfokú egészségügyi szakképesítés elismerése esetén szakmai vizsga letételét írhatja elő.

Ha a tagállami kérelmező nem tagállamban megszerzett oklevele valamely tagállamban korábban már elismerésre került, a Központ az elismerést a feltételhez kötött elismerés szabályai szerint folytatja le.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • Kitöltött kérelem formanyomtatvány
  • Állampolgárságot, személyazonosságot és lakóhelyet igazoló okiratok hiteles másolata (ezen túlmenően keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie),
  • Az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolata és magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve kivételesen az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolata és hiteles fordítása
  • A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata és magyar nyelvű hiteles fordítása, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, óraszám, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését (pl. tanterv)
  • Igazgatási szolgáltatási díj és a szakértői díj megfizetéséről szóló igazolás

A kérelmezőnek nem kell igazolnia magyarországi lakóhelyét, ha az elismerést továbbtanulási céllal kéri. Ebben az esetben az ügyfélnek külön nyilatkozatot kell tennie.

Az oklevél elismerésének további feltételei:

Az eljárás során az elismerés feltételeként felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettség (pl. Ukrajnában megszerzett szakorvosi bizonyítvány) esetén kiegészítő feltételek teljesítését (pl. szakmai vizsga, szakmai gyakorlat), illetve alap-, közép- és felsőfokú egészségügyi szakképesítés elismerése esetén szakmai vizsga letételét írhatja elő a Központ, figyelembe véve a kérelmező által folytatott tanulmányokat, valamint a megszerzett szakmai tapasztalatot.

Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. A kérelmező az alkalmazkodási időszakot valamely, az elismertetni kívánt oklevél vagy bizonyítvány által tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi intézményben vagy intézményekben (képző intézmény) teljesíti. A képző intézmények köréről az alábbi linken tájékozódhat. Az alkalmazkodási időszakot elrendelő határozat kézhezvételét követően a képző intézménynek tájékoztatnia kell a Központot arról, hogy a kérelmező az alkalmazkodási időszakot mely intézményben és mely időponttól kezdődően tölti el.

Szakmai alkalmassági vizsga esetén a Központ kijelöli a vizsgát lebonyolító intézményt. A vizsgát lebonyolító intézmény a vizsga időpontjáról, helyéről, valamint a vizsgatárgyakról legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 30 nappal értesíti a kérelmezőt. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyre vonatkozó részletes szabályokat a vizsgát lebonyolító szakmai intézmény által kiadott vizsgaszabályzat, illetve külön jogszabály tartalmaz.

A vizsga letételéig eltelt idő, valamint az alkalmazkodási időszak letöltésének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be.