ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Feltétel nélküli elismerési eljárás

Feltétel nélküli elismerési eljárás

Azon

 • orvosi,
 • egyes szakorvosi,
 • fogorvosi,
 • egyes szakfogorvosi,
 • ápolói,
 • szülésznői,
 • gyógyszerészi

oklevelek/bizonyítványok esetén, amelyeket Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, a Csehországban, a Cipruson, Dániában, az Egyesült Királyságban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Horvátországban, Írországban, Izlandon, Lengyelországban, Lettországban, Liechtenstein, Litvániában, Luxemburgban, Máltán, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában, Szlovéniában, illetve Svájcban az arra feljogosított intézmények állítottak ki, az európai közösségi jog által meghatározott közös képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően.

Az eljárás feltételei:

 1. Uniós állampolgár vagy azzal azonos megítélés alá eső személy1 által megszerzett oklevél,
 2. Uniós tagállamban megszerzett oklevél,
 3. Az oklevél/bizonyítvány megnevezése megfelel a 4/2008. (I. 16) EüM rendeletben felsorolt megnevezések valamelyikének és az ott meghatározott időpont után lett kiadva,

vagy

az oklevél nem felel meg a 3. pont szerinti feltételnek, de az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy azt az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő az Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK irányelvben (24., 25., 28., 31., 34., 35., 40., 44. cikkeiben és V. mellékletében) szereplő képzés sikeres teljesítését követően állították ki (ún. konformitást tanúsító igazolás).

Feltétel nélkül kerül elismerésre az oklevél akkor is, ha annak kiadására nem az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően került sor, de az oklevél valamely tagállam illetékes hatósága által kiállított igazolás alapján feltétel nélkül elismerhető (ún. szerzett jog igazolás).
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • Kitöltött kérelem formanyomtatvány
 • Állampolgárságot, személyazonosságot és lakóhelyet igazoló okiratok egyszerű fénymásolata
 • Az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolata és magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve kivételesen az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolata és hiteles fordítása
 • Szükség esetén azon okirat hiteles másolata és magyar nyelvű hiteles fordítása, amely alapján az ügyfél oklevele/bizonyítványa feltétel nélkül elismerhető (pl. konformitást tanúsító igazolás)
 • Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás

1 Minden olyan személy, aki az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban EGT) valamely tagállamának, valamint az Európai Közösséggel, illetve az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államnak állampolgára, valamint az, aki ezen személyekkel a közösségi jog egyéb rendelkezéseinek értelmében azonos státuszt élvez.