ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki a tevékenység végzéséhez megfelelő szakképesítéssel szerepel az alap-, és a működési nyilvántartásban (rendelkezik érvényes működési nyilvántartással).

Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás csak az Ügyfél kérelmére indulhat.

Amennyiben a kérelem teljes, hiánytalan és az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta, kiállításra kerül részére a működési nyilvántartási igazolvány (kártya), amely igazolja az önállóan végezhető egészségügyi tevékenységre való jogosultságot.

A kérelem az alábbiak vonatkozásában nyújtható be (eljárástípusok, részletesen almenüpontok):

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel
- Működési nyilvántartás megújítása
- Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele
- Működési nyilvántartás meghosszabbítása 
- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba
- Működési nyilvántartásból való törlés
- Adatváltozás bejelentése 

 

1. Kérelem formanyomtatvány
 

1.1 Papír alapú kérelem formanyomtatvány

A www.enkk.hu honlapján (lásd Nyomtatványok almenüpont) megtalálható a papír alapú kérelem formanyomtatvány orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére.

Kérelem formanyomtatványt az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán is igényelhet ügyfélfogadási időben.
 

            1.2 Elektronikus úton kitölthető kérelem formanyomtatvány

A https://adatlap.enkk.hu megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére.

Az Ügyfélnek az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.

Mindkét esetben szükséges:

·         A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása.

·         A kérelem utolsó oldalát a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

 

1.      Az eljárás díja (igazgatási szolgáltatási díjak)

Az eljárási díj befizethető:

a)    Banki átutalással az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára: 10032000-01490576-00000000

b)    rózsaszínű csekken a Magyar Postán, valamint

c)    az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán igényelhető sárga csekken.

A befizetés bármely formájáról szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.

(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás, illetve a befizetett csekk feladóvevényének másolata fogadható el.)

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000,- Ft
- Működési nyilvántartás megújítása: 1.000,- Ft
- Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 1.000,- Ft
- Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000,- Ft
- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000,- Ft
- Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000,- Ft
- Adatváltozás bejelentése: 1.000,- Ft
 

(Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új kártyát igényel, akkor szükséges a meghatározott eljárási díj befizetése.)

 

2.      A Magyar Orvosi Kamarai, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamarai tagság

A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A Kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak:

- orvosok, fogorvosok: www.mok.hu
- gyógyszerészek: www.mgyk.hu

Az aktív kamarai tagság az öt éves érvényes működési nyilvántartási ciklus alatt folyamatosan kötelező. Érvényes működési nyilvántartás meghosszabbítása esetén a kamarai tagsági díjszabásról az illetékes kamaránál tájékozódhat.

 

3.      A büntetlen előéletre vonatkozó adatigénylés

Az Ügyfélnek erre vonatkozó kötelezettsége nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.

Az ÁEEK EFF az első felvételkor/újrafelvételkor és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi/ellenőrizheti a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat. Ehhez az eljáráshoz az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával automatikusan hozzájárul.
 

4.      Orvosi pecsét

Az ÁEEK EFF az alapnyilvántartásba vételt követően – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztárat)

A hatályos jogszabály alapján az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a személyazonosító igazolványban szereplő saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét használhatja.

Az orvosi bélyegző átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél tájékozódhat. (www.neak.gov.hu)

Orvosi bélyegző és a pro familia jog

Az ÁEEK EFF az alapnyilvántartásba vételt követően – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztárat)

A hatályos jogszabály alapján az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a személyazonosító igazolványban szereplő saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét használhatja.

Az orvosi bélyegző átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél tájékozódhat. (www.neak.gov.hu)

Az orvosi bélyegző az alapnyilvántartásba vételtől kezdve illeti meg az orvosokat, fogorvosokat. A pro familia receptírási jog nem függ össze a működési nyilvántartásban való szerepléssel, tehát az a személy, aki rendelkezik orvosi bélyegzővel (függetlenül attól, hogy szerepel-e a működési nyilvántartásban, vagy sem) rendelkezik a pro familia joggal.

 

5.      Pontigazolási kötelezettség

A továbbképzési időszak (ciklus) a nyilvántartásba kerülés napjával indul.

A továbbképzésre kötelezett továbbképzésre az általa választott négy hazai egyetem szak- és továbbképzési központjába jelentkezhet. A továbbképzési pontokkal kapcsolatos kérdésekkel azon egyetem továbbképzési titkárságához fordulhat, amelyikhez bejelentkezett. A továbbképzéseken szerzett pontokat, valamint a munkajogviszony igazolást, amely gyakorlati pontot igazol az adott egyetem továbbképzési központja felé kell megküldeni.

Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik az egyetem által kiállított pontigazolással, az ÁEEK hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az Ügyféltől, hogy rendezze pontigazolását és ha ez megtörtént, jelezze az ÁEEK EFF felé.

Az orvosok, fogorvosok, egyéb klinikai végzettségűek a pontigazolásukat a www.oftex.hu oldalon tekintheti meg. Gyógyszerészek a www.gyoftex.hu oldalon tájékozódhatnak.
 

5.1.A „8 éves szabály”

Az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben mivel az Ügyfél továbbképzési ciklussal nem rendelkezik, továbbképzésre az alapnyilvántartási számával jelentkezhet.
 

5.2.Mentesülés

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni):

- Az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.
- Az az általános orvos, aki első szakorvosi szakképesítése megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (rezidens).
- Az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak - az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel - teljesítettnek minősül.