ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Egészségügyi szakdolgozók részére szóló tájékoztató

Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartása

1. Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásáról általában

Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában (a továbbiakban: működési nyilvántartás) érvényes regisztrációval kell rendelkeznie azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik egy vagy több egészségügyi szakképesítéssel önállóan kívánnak egészségügyi tevékenységet végezni, ugyanis egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. A működési nyilvántartás célja az egészségügyi dolgozóknak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban: Eütv.) meghatározott adatainak közhiteles tanúsítása. A működési nyilvántartást 2009. január 1-jétől az Állami Egészségügyi Ellátási Központ (2017. január 1-től az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódja, a továbbiakban: ÁEEK), annak Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztálya vezeti.

2. A működési nyilvántartást érintő kérelmek benyújtásával kapcsolatos legfontosabb információk

2009. január 1-jétől a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket a Központhoz kell benyújtani! A kérelmek benyújthatók postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre vagy a 1085 Budapest, Horánszky utca 15. címre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. szám alatt. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a működési nyilvántartás megújítása, meghosszabbítása, a működési nyilvántartásba történő első felvétel nem automatikusan történik, hanem kizárólag ügyféli kérelemre a felsoroltakra irányuló kérelem Központ felé történő benyújtásával az erre szolgáló formanyomtatványon, amely letölthető a Nyomtatványok menüpont Nyilvántartási Főosztály alpontjából.

A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelem kitöltésének és benyújtásának leggyorsabb és legegyszerűbb módja, ha a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmét a http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton elérhető formanyomtatványon tölti ki. Ebben az esetben az alap- és működési nyilvántartásban jelenleg szereplő adatait nem kell újra beírnia a nyomtatványra, elég azokat ellenőrizni és szükség esetén javítani, a hiányzó adatokat pótolni, majd a formanyomtatványt ki kell nyomtatni, a nyilatkozati résznél alá kell írni, és postai úton meg kell küldeni a Központ részére. Lehetőség van továbbá arra, hogy a http://kereso.enkk.hu oldalon az alap- és működési nyilvántartásával kapcsolatos, bárki számára megismerhető adatait ellenőrizze. Amennyiben az adatellenőrzés során adataiban hiányosságot vagy eltérést talál, akkor kérjük, hogy azt a kérelmében feltüntetni és az adato(ka)t igazoló dokumentumo(ka)t - a kérelem kötelező mellékletein kívül - a Központ részére megküldeni szíveskedjék!

3. A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelemtípusok

3.1. A működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelem

Ilyen irányú kérelmet azon egészségügyi szakdolgozóknak kell benyújtaniuk a Központhoz, akik még semmilyen egészségügyi szakképesítéssel nem szerepelnek a működési nyilvántartásban és az adott szakképesítéssel önállóan kívánnak egészségügyi tevékenységet végezni.

infobuttonBővebben (a működési nyilvántartásba történő első felvételről)

A felvétel egyik feltétele az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában való szereplés. Az alapnyilvántartásban szerepel minden olyan személy, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben megszerzett (vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján 2009. január 1-jétől a Központ veszi (korábban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) alapnyilvántartásba a szakképesítést szerzett személyeket. Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a http://kereso.enkk.hu/oldalon.

A szakdolgozói alapnyilvántartással kapcsolatban az alábbi telefonszámon érdeklődhet: 06-1-4111146

A működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy a Központhoz benyújtott (honlapról letölthető) kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.)

A működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

   1. formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
   2. 3000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01490576-00000000),
   3. 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány,
   4. érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
   5. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
   6. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve az elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata,
   7. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

Azok esetében, akik 8 évnél régebben megszerzett, illetve elismert/honosított egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek, a működési nyilvántartásba történő első felvétel további feltétele az adott szakképesítés tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítése a felvételhez szükséges továbbképzési pontok (elméleti, gyakorlati) megszerzésével, valamint a továbbképzési pontoknak a Központ felé történő továbbítása (kivéve, ha betöltötte a 75. életévét). („Mit jelent a 8 éves szabály” címszó alatt részletes tájékoztatót olvashat a továbbképzési kötelezettség igazolásáról.)

A működési nyilvántartásba történő első felvétel esetén erkölcsi bizonyítványt kell csatolnia az egészségügyi dolgozónak, amely igazolja, hogy nem áll olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

Lehetőség van arra is a formanyomtatvány 7. oldalának kitöltésével és az erkölcsi bizonyítvány 3.100 forintos igazgatási szolgáltatási díjának a Központ részére történő megfizetésével, hogy az erkölcsi bizonyítványt a Központ igényelje meg a bűnügyi nyilvántartó szervtől.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf. 270-es postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24. szám szám alatt.

A kérelem beérkezését követően –amennyiben nem áll fenn kizáró ok – a Központ felveszi a kérelmezőt a működési nyilvántartásba, amelyről határozatot és működési nyilvántartási igazolványt állít ki, és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

 

3.2. A működési nyilvántartás megújítása iránti kérelem

A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható a Központhoz benyújtott kérelemmel. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló hatósági igazolvány tartalmazza a lejárat napját. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.

infobuttonBővebben (a működési nyilvántartás megújításáról)

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt a továbbképzési rendelet szerinti továbbképzéseken kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése.

A nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
  2. 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
  3. érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
  4. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
  5. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata
  6. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

A megújítás feltétele a megújítani kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítése a megújításhoz szükséges továbbképzési pontok (elméleti, gyakorlati) megszerzésével, valamint a továbbképzési pontoknak a Központ felé történő továbbítása.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf. 270-es postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24.szám alatt.

 

3.3. A működési nyilvántartás meghosszabbítására irányuló kérelem

A működési nyilvántartás meghosszabbítása nem azonos a nyilvántartás újabb öt évre történő megújításával!
A működési nyilvántartás öt éves érvényességi ideje egy alkalommal, jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén, az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy más EGT tagállamban történő szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti kérelmet a működési nyilvántartás időtartama alatt, de legkésőbb annak lejárta napjáig kell benyújtani.

infobuttonBővebben (a működési nyilvántartás meghosszabbításáról)
A működési nyilvántartás meghosszabbítására az alábbi indokok esetén van lehetőség:
 • doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • csecsemőgondozási díj/terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybe vétele,
 • balesetből vagy tartós betegségből fakadó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy
 • a honvédelemről szóló törvény szerinti
 • katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése, vagy
 • honvédelmi munkakötelezettség teljesítése.
 • közfeladat ellátása (Amennyiben a közfeladat alapjául szolgáló jogviszony 2011. január 1-jét megelőzően keletkezett, a működési nyilvántartást a közfeladat ellátásának teljes idejével kell meghosszabbítani. Ha a közfeladat alapjául szolgáló jogviszony 2011. január 1-jét követően keletkezett, akkor a működési nyilvántartást a közfeladat ellátásának időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani.) (Az Eütv. 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján)

A meghosszabbítás/szüneteltetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 2. 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 3. meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (pl.: CSED/TGYÁS, GYED, GYES Magyar Államkincstár, vagy munkáltató általi igazolása, doktori képzésben történő részvétel, illetve más ösztöndíjjal támogatott tudományos munka igazolása, baleset vagy tartós betegség miatti keresőképtelenség igazolása, 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának az igazolása, vagy katonai, illetve polgári szolgálat teljesítéséről, honvédelmi munkakötelezettség teljesítéséről szóló igazolás, közfeladat ellátása esetén a munkáltató munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása),
 4. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 5. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata,
 6. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf. 270. postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24.szám alatt.

A működési nyilvántartás meghosszabbításáról a Központ határozatban rendelkezik. Meglévő működési nyilvántartási igazolvány a hosszabbításról szóló határozattal együtt érvényes.
A szüneteltetésre / meghosszabbításra okot adó körülmény megszűnését a működési nyilvántartásban szereplő személy 30 napon belül köteles bejelenteni.

 

3.4 A működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele iránti kérelem

Ilyen irányú kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha az egészségügyi dolgozó már szerepel(t) a működési nyilvántartásban valamilyen szakképesítéssel, és egy újonnan szerzett egészségügyi szakképesítéssel is egészségügyi tevékenységet kíván végezni.

infobuttonBővebben (a működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele iránti kérelemről)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015.01.21. napjától módosult jogszabályi rendelkezések szerint az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítést a Központ hivatalból rögzíti a működési nyilvántartásba is, azt külön nem kell kérelmezni.

Abban az esetben, ha Tisztelt Ügyfeleink szeretnék, hogy a megszerzett új szakképesítés az érvényes működési nyilvántartási igazolványukon is szerepeljen, akkor „működési nyilvántartási igazolvány kiállítása (új szakképesítés felvétele)” iránti kérelemmel kell fordulniuk a Központhoz, mert ebben az esetben új működési nyilvántartási igazolvány kiállításáról a Központ kizárólag az Ügyfél kérelmére gondoskodik.

Amennyiben Tisztelt Ügyfeleink ilyen kérelmet nem nyújtanak be a Központhoz,akkor a megszerzett új szakképesítés működési nyilvántartási ciklusuk megújításakor kerül rá nyilvántartási igazolványukra, de ez nem befolyásolja az önálló tevékenység végzését ezen szakképesítés vonatkozásában.

Működési nyilvántartási igazolvány kiállítása (új szakképesítés felvétele) iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 2. 1000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 3. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 4. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata,
 5. a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf. 270. postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24.szám alatt.

 

3.5 Egyéb kérelemtípusok

 • adatváltozás bejelentése

 • elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlása

 • kérelemre történő törlés

 • felügyelet melletti tevékenységgyakorlás megkezdésének bejelentése

 • igazolás kiállítása iránti kérelem a működési nyilvántartásban szereplő adatokról

3.5.1. Adatváltozás bejelentésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva

 2. amennyiben az adatváltozásra tekintettel új igazolványt igényel, 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma 2017. január 1-től: 10032000-01490576-00000000 Magyar Államkincstár),

 3. az adatváltozást igazoló okirat fénymásolata,

 4. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. szám alatt. 
A működési nyilvántartásban szereplő adatok tekintetében az adatváltozást 30 napon belül be kell jelenteni a Központ irányába!

3.5.2. Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlására irányuló kérelem esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva,

 2. 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma 2017. január 1-től: 10032000-01490576-00000000 Magyar Államkincstár,

 3. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. szám alatt.

3.5.3. Kérelemre történő törlés esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 1. a formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva,

 2. 3000- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma 2017. január 1-től: 10032000-01490576-00000000 Magyar Államkincstár,

 3. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. szám alatt.

3.5.4. Kiegészítő gyakorlati továbbképzés (felügyelet melletti tevékenységgyakorlás) megkezdésének bejelentése esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a formanyomtatvány kitöltve, a 6. oldalon aláírva,

 2. amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,

 3. a felügyelet megkezdéséről kiállított igazolás, a felügyeletet ellátó személy aláírásával és a munkahely pecsétjével ellátva, amely az alábbi adatokat is tartalmazza:

 • felügyelt személy természetes személyazonosító adatai, működési nyilvántartási száma,

 • a felügyelet alatti munkavégzés helyének a megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó felügyelet mellett munkát végez,

 • a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama,

 • a felügyeletet ellátó személy neve, szakképesítése, működési nyilvántartási száma.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. szám alatt.

3.5.5. Igazolás kiállítása iránti kérelem a működési nyilvántartásban szereplő adatokról

A Központhoz benyújtott kérelem alapján a Központ kivonatot/igazolást állít ki a működési nyilvántartásban szereplő, és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról. A kérelemre nincs előírt formanyomtatvány, azt szabad megfogalmazással kell elkészíteni. A kérelem mellé csatolni kell magyar nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 100,- Ft értékű illetékbélyeget, angol nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 300,- Ft értékű illetékbélyeget.

A kérelmem benyújtható postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky u. 24. szám alatt.

4. A továbbképzési pontokról általában

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt elméleti és gyakorlati típusú továbbképzési pontokat kell gyűjtenie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése, kivéve annak, aki mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. Az elméleti pontok megszerzésére a különböző tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétellel van lehetőség, míg a gyakorlati pontokat a megújítani kívánt szakképesítéssel végzett egészségügyi tevékenység végzésével lehet megszerezni.

infobuttonBővebben:

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének a szabályait az Eütv., továbbá a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új jogszabály: Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: továbbképzési rendelet) szabályozza. (A korábban hatályos 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet hatályon kívül helyezésre került.)
Az Eütv. 116/B. §-a alapján az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek részt venni.
A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak kezdete az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásba történő felvételének a napja.
A fentiek alapján aki belépett a működési nyilvántartásba, vagy 8 évnél régebbi szakképesítéssel szeretne belépni a működési nyilvántartásba, annak részt kell vennie továbbképzéseken.
Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni. Az alapnyilvántartási szám megtekinthető a http://kereso.enkk.hu oldalon.

A továbbképzési pontok nyilvántartása és összesítése

2012. január 1-jétől 2015.02.27 napjáig az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak összesítését és nyilvántartását a továbbképzési rendelet alapján a GYEMSZI-EFF végezte.
Fontos változás, hogy 2015. március 1-jétől a Központ Továbbképzési Főosztálya végzi az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak összesítését és nyilvántartását. E szervezeti átalakulásnak köszönhetően a továbbképzési pontokat (elméleti, gyakorlati) és a megújítási kérelmet egy címre, egy szervhez, ezen tájékoztató 2. pontjában található címek valamelyikére van lehetősége elküldenie az egészségügyi szakdolgozóknak vagy a Központ személyes ügyfélszolgálatán leadni a megújítási kérelem mellékleteként.

Mentesülés a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól a 75. életévét betöltött egészségügyi dolgozó.

 

5. Mit jelent a 8 éves szabály?

Az Eütv. 113. § (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

Tehát ha a működési nyilvántartásba elsőként felvenni kívánt szakképesítés 8 évnél régebben megszerzett, illetve elismert/honosított egészségügyi szakképesítés és ügyfél még nem volt regisztrálva a működési nyilvántartásba, a működési nyilvántartásba történő felvételéhez a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként 150 továbbképzési pontot kell igazolnia.

6. A személyi ciklus fogalma

A Központ 2010. októberétől megkezdte a szakdolgozók korábbi szakképesítés alapú működési nyilvántartási ciklusainak személyi alapú működési nyilvántartási ciklussá történő átalakítását. Azaz függetlenül a szakképesítések számától, a szakdolgozónak egy továbbképzési (működési nyilvántartási) ciklusa lesz. A különböző érvényes ciklusok lejárati ideje egységesítésre kerül, és a legkésőbb lejáró ciklus lesz a személyi ciklus záró dátuma. Amennyiben a személyi ciklusának időtartama alatt új szakképesítést szerez, vagy meglévő, de jelenleg nem érvényes szakképesítésének a megújítását kéri, és teljesítette a feltételeket, úgy annak jóváírására az érvényes ciklusán belül kerül sor – azaz nem indul új ciklus. (Személyi ciklus).

7. A kötelező szakmai kamarai tagságról

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartásba való felvételnek, illetve megújításnak a feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása. Szakdolgozók esetében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai (a továbbiakban: MESZK) tagság a kötelező.

infobuttonBővebben (a szakmai kamarai tagságról)

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 14/A. § (1) bekezdése szerint egészségügyi tevékenységet – jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett – a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.
A fentiekre tekintettel a működési nyilvántartás megújítása és a működési nyilvántartásba való felvételre irányuló kérelmekhez csatolni szükséges az érvényes kamarai tagságot igazoló dokumentumot, amely lehet az érvényes kamarai tagsági igazolvány másolata vagy a kamarai tagság érvényességéről a MESZK valamely területi szerve által kiállított igazolás.
A kamarai tagsággal kapcsolatos kérdésekben az egészségügyi szakdolgozók a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához fordulhatnak a www.meszk.hu weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

 

8. Az egészségügyi tevékenység felügyelet mellett történő végzéséről

Az az egészségügyi dolgozó, aki az egészségügyi tevékenységének végzése során használt szakképesítés tekintetében nem rendelkezik érvényes működési nyilvántartással, csak felügyelet mellett végezhet egészségügyi tevékenységet.

infobuttonBővebben (a felügyelet melletti munkavégzésről)
Egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett az a személy végezhet:
 • aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
 • akit a működési nyilvántartásból a 113/A. § (1) bekezdése alapján töröltek, a törlés okának megszűnését vagy megszüntetését követően, a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig,
 • aki működési nyilvántartását e törvényben és jogszabályokban foglalt módon határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerősen elutasították,
 • aki külön törvény szerint, megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.

A felügyelet mellett végzett egészségügyi tevékenység megkezdésének tényéről a Központot is tájékoztatnia kell a felügyelt személynek az ezen tájékoztató 3.5.4. pontjában leírtaknak megfelelően.

Az egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek is rendelkezniük kell szakmai kamarai tagsággal!

 

9. A működési nyilvántartásból való törlésről

A működési nyilvántartásban szereplő személyek működési nyilvántartásból való törlésére bizonyos jogszabályi feltételek fennállása esetén kerülhet csak sor.

infobutton Bővebben (a működési nyilvántartásból való törlésről)

Az Eütv. alapján a Központ törli a működési nyilvántartásból azt a személyt:

 • akit a bíróság bármely ügycsoport tekintetében cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 • aki olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan áll a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy aki az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit egészségi állapota következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység folytatására véglegesen alkalmatlanná nyilvánított,
 • akit az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység gyakorlásától eltiltott,
 • aki felróható magatartásával a működési nyilvántartást vezető szervvel a nyilvántartás körébe tartozó valótlan adatot közöl,
 • aki szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a megfelelő szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés működési nyilvántartásba történő bejelentése nélkül vagy azt megelőzően kezd meg,
 • aki elhalálozott,
 • aki a törlését kéri,
 • akinek – feltéve, hogy törvény kötelező kamarai tagságot ír elő – kamarai tagsága megszűnt.

Hogyan kerülhet vissza a nyilvántartott személy a törlés után a működési nyilvántartásba?

Amennyiben a nyilvántartott személyt a Központ törli vagy korábban a MESZK törölte a működési nyilvántartásból, akkor kérelmezheti működési nyilvántartásba való visszavételét, amikor a törlés oka megszűnik.
Az újrafelvétel feltétele a szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítésnek a megújítani kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a megújításhoz szükséges továbbképzési pontok (elméleti, gyakorlati) megszerzése és a Központ felé történő továbbítása.
A törlést követő újrafelvételi kérelem kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
 • 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Központ számlaszáma: 10032000-01490576-00000000)
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítésekről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve az elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolata,
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

Az újrafelvétel feltétele az ismételten felvenni kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítése a megújításhoz szükséges továbbképzési pontok (elméleti, gyakorlati) megszerzésével, valamint a továbbképzési pontoknak a Központ felé történő továbbítása.

 

10. Az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásban szereplő adatainak internetes felületen történő lekérdezése, ellenőrzése

Az egészségügyi dolgozó a kereso.enkk.hu weboldalon található működési kereső szolgáltatás segítségével ellenőrizheti a működési nyilvántartásban szereplő – bárki számára megismerhető – adatait.

11. Címek, elérhetőségek

Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztaly
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
Honlap : www.enkk.hu

Alapnyilvántartás
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 411-1146 
Ügyfélszolgálati faxszám: 06 1 411-3768 
Ügyfélszolgálat helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 24. Tölgy terem (porta mellett)
Ügyfélfogadás személyesen: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30; péntek: 8:30-13:00
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Működési nyilvántartás (működési kártya, meghosszabbítás)
Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, klinikai mikrobiológusok, szakdolgozók
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 411-1146 
Ügyfélszolgálati faxszám: 06 1 411-3768 
Ügyfélszolgálat helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 24. Tölgy terem (porta mellett)

Ügyfélfogadás személyesen: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30; péntek: 8:30-13:00
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30; péntek: 8:30-13:00

Egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontok
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 1 411-1147 
Ügyfélszolgálati faxszám: 06 1 411-3768 
Ügyfélszolgálat helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 24. Tölgy terem (porta mellett)

Ügyfélfogadás személyesen: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30; péntek: 8:30-13:00

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30; péntek: 8:30-13:00