ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Továbbképzési pontok nyilvántartása

Tájékoztató működési nyilvántartás változásról [2014]

Módosítás: 2015. december 09

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet alapján az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) végzi.

A működési nyilvántartással és a továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos főbb változásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései alapján az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek egészségügyi szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. A továbbképzés, továbbképzési időszakokban történik. A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a személy kérelmére megújítható vagy meghosszabbítható. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett működési nyilvántartásba történő felvételének a napja, kivételt képeznek a „8 éves szabály" alá eső kérelmek. („8 éves szabály": az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év telt el, annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.)

Azon egészségügyi szakdolgozók esetében, akiknek 2011. január 1-jét követően indult a továbbképzési ciklusa, illetve 2011. január 1-jét követően került megújításra a működési nyilvántartása, a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés feltétele a 75. életév betöltése. A működési nyilvántartási kérelmeket az ENKK-hoz szükséges benyújtani.

A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani az ENKK Nyilvántartási Főosztályára. Postai úton a 1245 Budapest, Pf.: 980. postafiók címre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.

Az eljárási renddel kapcsolatos részletes tájékoztatás a www.enkk.hu weblapon megadott elérhetőségeken kérhető.

A hatályos rendelet szerint az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását az ENKK végzi. Az ENKK a továbbképzésre kötelezetteknek az egyes továbbképzési formákban szerzett pontjait folyamatosan nyilvántartja, és az adott szakmacsoport (szakmacsoportok) szerinti szakképesítés (szakképesítések) tekintetében teljesített továbbképzésekről folyamatosan rögzíti.

A működési nyilvántartásba vett személynek a továbbképzési időszak teljesítéséhez elméleti és gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a meglévő továbbképzési pontigazolásait (elméleti, gyakorlati) az ENKK Továbbképzési Főosztályára szükséges megküldenie postai úton a 1444. Budapest, Pf.: 270. levelezési címre. (Amennyiben az ENKK Nyilvántartási Főosztályára küldte meg a pontjairól szóló igazolásait, úgy azokat a Továbbképzési Főosztály részére eljuttatja.)

A hatályos rendeletben foglaltaknak megfelelően az egészségügyi szakdolgozóknak a továbbképzési időszak alatt, szakképesítésének megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.

Azon egészségügyi szakdolgozónak, akiknek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából 2012. január 1-jén 3 év, vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt a szakképesítése (szakképesítései) szerint szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia.

Az az egészségügyi szakdolgozó, aki a működési nyilvántartást végző szerv által biztosított elektronikus felületen évente legalább egy alkalommal visszajelzi a működési nyilvántartási adatainak helyességét, vagy aktualizálja azokat, évente 1 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult.

Ha az egészségügyi szakdolgozó több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítésnek megfelelő szakmát önállóan gyakorol, a működési nyilvántartás aktualizálására tekintettel járó szabadon választható elméleti továbbképzési pontérték jóváírására valamennyi különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítése tekintetében sor kerül.

A továbbképzési időszak teljesítéséhez kötelező szakmacsoportos elméleti, szabadon választható elméleti, és gyakorlati továbbképzési formákban kell részt venni. A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.

Aki a továbbképzési időszak alatt a szükséges gyakorlati pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését 1-3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont.

A felügyelet mellett való munkavégzést - azaz a kiegészítő gyakorlati továbbképzést - a felügyelt személy köteles bejelenteni a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdését a megkezdésétől számított tizenöt napon belül, valamint annak teljesítését pedig az ENKK részére megküldeni. Felügyelő személy az lehet, aki ugyanazon a szakterületen ugyanolyan, vagy magasabb szakképesítéssel rendelkezik, mint a felügyelt személy, és az a szakorvos is lehet, aki az adott szakterületen szakvizsgával rendelkezik és a működési nyilvántartásban érvényes működési nyilvántartási ciklussal szerepel. A hatályos rendeletben meghatározottak szerint a felügyeletet ellátó személy e tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult. A felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzés felügyeltéért legfeljebb két fő jogosult a meghatározott elméleti továbbképzési pontra.

A felügyeletet ellátó személy részére jóváírandó pontok nyilvántartásba vételéhez szükséges formanyomtatvány letölthető honlapunkról. A kitöltött, cégszerű aláírással ellátott űrlapot a következő levelezési címre kérjük megküldeni: ENKK Továbbképzési Főosztály, 1444 Budapest, Pf.: 270.

A felügyelet mellett végzett tevékenység igazolásához szükséges űrlap honlapunkról szintén letölthető. A felügyeleti idő leteltével a kitöltött, munkáltató által cégszerű aláírással ellátott űrlapot az ENKK Továbbképzési Főosztály címére kérjük megküldeni, a fenti levelezési címre.

Felügyelet melletti tevékenységet végző személy kiegészítő gyakorlati pontjainak igazolása

Módosítás: 2016. június 27

Az egészségügyi szakdolgozó, aki a továbbképzési időszak alatt - az előírt 60 gyakorlati pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését 1-3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta - a felügyelt szakdolgozó számára 20 pont.

A felügyeleti idő leteltével a kitöltött, munkáltató által cégszerű aláírással ellátott űrlapot az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ címére kérjük megküldeni: 1444 Budapest, Pf.: 270

Az igazolásához szükséges űrlap honlapunkról letölthető.

Felügyelet melletti tevékenységet végző személy kiegészítő gyakorlati pontjainak igazolása