OKFŐ - Szakképzést 2015 július 1-je után megkezdők

Általános tájékoztató az új típusú rezidens rendszerről a szakképzést 2015. július 1-jét követően megkezdőknek

Szakképzésbe lépés feltételei
Szakorvosi szakképzés keretszámai
Szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképzés keretszámai
Támogatott szakpszichológus szakképzési keretszám
Döntés a szakképzésbe lépésről
Szakképzésbe történő bejelentkezés a szakképzést koordináló egyetemen
A rezidensek kinevezésének kezdeményezése
Tanulmányi szerződés
Munkáltatói jogkörök gyakorlása
Rezidens illetménye

Szakképzés teljesítésének igazolása
Szabadságok kivétele a szakképzés során
Rezidensek dologi költségtérítése
Szak- és egészségügyi szolgáltató-váltás a szakképzés ideje alatt
Támogatott szakképzés időtartamának meghosszabbítása
Szakképzés szüneteltetése
Ügyeleti feladatellátás
Készenléti jellegű feladatellátás a képzőhelyen
Műszak szerinti egészségügyi tevékenység-végzés

Fizetés nélküli szabadság kezdeményezése
Nyilatkozati kötelezettség a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor
Visszafizetési kötelezettség teljesítése


[Tájékoztató letöltése]


Szakképzésbe lépés

Szakképzésbe lépés feltételei

A támogatott szakképzésbe a Magyarországon szerzett, honosított vagy elismert

 • általános orvosi,
 • fogorvosi,
 • gyógyszerészi,
 • MSc szintű pszichológus

szakképesítéssel rendelkezők jelentkezhetnek. Az első szakképesítés megszerzésére kerülhet sor államilag támogatott formában.

Az egyes szakképzési keretszámokat – melyek meghatározzák, hogy adott évben mely megyében hány rezidens felvétele biztosítható, és amely keretszámokra az adott megye egészségügyi intézményei (akkreditált képzőhelyei) pályázhatnak – az egészségügyért felelős miniszter határozza meg és közleményben teszi közzé. A közlemény az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának (ÁEEK-EFF) honlapján (https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/hireink) elérhető.

Szakorvosi szakképzés keretszámai

 • háziorvostan szakképzés keretszáma,
 • általános szakorvosi keretszám (valamennyi szakorvosi alap szakképzésre, kivéve: kiemelt szakmák szakorvosi keretszáma, háziorvostan szakképzés),
 • kiemelt szakorvosi szakmák keretszáma (idegsebészet, plasztikai és égés-sebészet, honvéd-, katasztrófa és rendvédelem orvostan),
 • házi gyermekorvosi utánpótlást szolgáló keretszám (csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképzésben részt vevők részére).

A háziorvostan képzésre az egyes egyetemeken lehet jelentkezni, rendszerbevételi eljárás keretében. A rendszerbevételi eljárás időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről az egyes egyetemek honlapján férhető hozzá a tájékoztatás. Az egyetem a rendszerbevételi eljáráson megfelelt szakorvos jelöltekkel együttesen szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK-hoz a támogatott szakképzésbe történő felvétel érdekében.

A fent említett, további szakorvosi keretszámok betöltésére a szakképzésre akkreditált (a képzés biztosításához rendelkeznek a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel) egészségügyi szolgáltatók pályázatot nyújthatnak be az ÁEEK részére. Az egészségügyi szolgáltatók pályázatai alapján meghatározásra kerül, hogy mely típusú keretszámból mely szolgáltató összesen hány helyet nyert el, azaz hány fő rezidens felvételét kezdeményezheti az intézményébe.

Az általános szakorvosi keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók tájékoztatják az ÁEEK-t, hogy az elnyert keretszámot mely szakmában kívánják betölteni. A szolgáltatók adatszolgáltatása csak tájékoztató jellegű, melyek az ÁEEK-EFF [honlapján] hozzáférhető. A szakképzésüket megkezdeni kívánó szakorvos jelöltek a diploma megszerzést követően az egészségügyi szolgáltatók által meghirdetett álláshelyekre jelentkezhetnek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknál.

Az álláspályázat eredményét követően az egészségügyi szolgáltató a kiválasztott jelölttel együtt szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK részére, amelyben kezdeményezik a rezidens szakképzésének támogatását.

A kiemelt szakorvosi szakmában pályázaton rezidensi helyet elnyert egészségügyi szolgáltatókhoz a rezidensek felvétele az ÁEEK által szervezett rendszerbevételi eljárás keretében történik. A rendszerbevételi eljáráson a keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók, az egyetemek, az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Rezidens Szövetség képviselői választják ki a felvételt nyert szakorvos jelölteket. A rendszerbevételi eljárásra évente 2 alkalommal kerül sor, első alkalommal rendszerint augusztus vége-szeptember elejei időpontban. A rendszerbevételi eljárás pályázati felhívása az ÁEEK-EFF honlapján kerül közzétételre. A rendszerbevételi eljáráson nyertes szakorvos jelöltek együttesen azon egészségügyi szolgáltatóval, ahová a rendszerbevételi eljáráson felvételt nyertek, szándéknyilatkozatot nyújtanak be az ÁEEK-hoz.

A házi gyermekorvosi képzés keretszámára az egészségügyi szolgáltatók szintén pályázatot nyújtanak be. A keretszám betöltése az általános keretszámnak megfelelően történik. Eltérés abban a tekintetben mutatkozik, hogy ezen keretszámra azon rezidensek jelentkezését várják, akik a szakvizsga megszerzését követően házi gyermekorvosi körzetben kívánnak egészségügyi tevékenységet végezni. Ezen keretszámra felvett rezidensek esetében – más keretszámokkal ellentétben – nincsen az elsődleges képzőhelynek a szakvizsga utáni foglalkoztatási, illetve állás ajánlati kötelezettsége.

Szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképzés keretszámai

 • egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló keretszám terhére,
 • támogatott szakfogorvosi/kórházi-klinikai szakgyógyszerészi képzés keretszáma terhére.

Az egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló keretszám terhére az egyetemek választják ki a felvenni kívánt rezidenseket, ezt követően a szakfogorvos, szakgyógyszerész jelöltekkel együttesen az egyetem szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK-hoz a támogatott szakképzésbe történő felvétel érdekében.

A támogatott szakfogorvos képzési keretszámra a szakfogorvosi képzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatók pályázatot nyújthatnak be. A támogatott szakgyógyszerészi keretszámra kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatók nyújthatnak be pályázatot.

A szakfogorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltek a diploma megszerzést követően a pályázaton keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók által meghirdetett álláshelyekre jelentkezhetnek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknál.

Támogatott szakgyógyszerészi képzés csak a kórházi-klinikai szakgyógyszerészeti szak egyes szakirányain megkezdett képzések tekintetében végezhető. A támogatott szakfogorvos keretszám terhére csak olyan rezidens vehető fel, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a szakvizsga megszerzése után legalább három évig teljes munkaidőben vagy legalább hat évig – legalább heti 18 óra időtartamú – részmunkaidős foglalkoztatás keretében végez közfinanszírozott fogorvosi alapellátási vagy szakellátási tevékenységet.

Az álláspályázat eredményét követően az egészségügyi szolgáltató a kiválasztott jelölttel együtt szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK részére.

Támogatott szakpszichológus szakképzési keretszám

Az államilag támogatott szakpszichológus szakképzésre kizárólag az egyes egyetemek oktatói utánpótlásának biztosítására szolgáló keretszám terhére jelentkezhetnek pszichológus végzettséggel rendelkezők. A szakképzésre történő felvételre a szakfogorvosi, illetve szakgyógyszerészi oktatói utánpótlásra szolgáló keretszámmal azonos módon kerül sor.

Döntés a szakképzésbe lépésről

A szolgáltatók és a rezidensek által együttesen tett szándéknyilatkozatokat az ÁEEK megvizsgálja, hogy a jelölt és az egészségügyi szolgáltató megfelel-e a jogszabályban foglalt, a támogatott szakképzés szempontjából meghatározott feltételeknek. A négy fő feltétel, hogy

 • a jelölt első szakképesítésének támogatására irányuljon a szándéknyilatkozat,
 • a rezidens
  • első szakképzését 2015. július 1-je után kezdte meg, vagy
  • háziorvostan képzésre vált 2015 július 1-je után szakot vagy
  • gyermekvállalás vagy egyéb ok miatt korábban megkezdett szakképzését 2010 és 2015 július 1. közötti időszakban megszakítás nélkül szüneteltette vagy
  • rendelkezik az ÁEEK főigazgatója méltányossági engedélyével a korábban megkezdett szakképzése új rendszerben történő folytatásáról, 
 • az egészségügyi szolgáltató az adott szakképzés vonatkozásában rendelkezzen képzőhelyi akkreditációval,
 • az egészségügyi szolgáltató rendelkezzen az adott szakképzés megkezdésére megfelelő pályázaton elnyert keretszámmal.

Az ÁEEK a szándéknyilatkozat vizsgálatát követően annak elfogadhatóságáról haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatót és a jelöltet. Pozitív elbírálás esetén az egészségügyi szolgáltató és a jelölt az ÁEEK honlapján elérhető formanyomtatvány és mellékleteinek megküldésével kezdeményezheti a jelölt közalkalmazotti kinevezését. A támogatott szakképzés idejére a rezidens és az ÁEEK közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

Szakképzésbe történő bejelentkezés a szakképzést koordináló egyetemen

A kinevezés kézhezvételét követően a jelöltnek haladéktalanul fel kell venni az általa választott orvostudományi egyetem szakképzési központjával a kapcsolatot a szakképzési megállapodás megkötése céljából, mivel ez szükséges a szakképzésének koordinálásához és támogatásához.

Az állami támogatásért a rezidensnek vállalni kell a választott szakképzés teljesítését, valamint a szakvizsga megszerezését. A szakvizsga megszerzésére a szakképzés megkezdésétől számítva a szakképzésre jogszabály alapján előírt határidő + 3 év áll rendelkezésre, amely a gyermekvállalás, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka vagy tartós betegség idejével meghosszabbodik. Amennyiben ezen idő alatt a rezidens a szakképzését nem szerzi meg, a szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások visszafizetésére köteles. A visszafizetési kötelezettség a képzéshez kapcsolódó támogatásokra (képzési költség, tutori díj, dologi költségtérítés) vonatkozik, a kifizetett illetményt nem érinti.

A rezidensek kinevezésének kezdeményezése

Az egyes különböző keretszámokra benyújtott és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) által jóváhagyott szándéknyilatkozatok alapján az egészségügyi szolgáltató és a jelölt kezdeményezheti a rezidensek kinevezését.

A rezidens kinevezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosító igazolvány másolat
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolat
 • TAJ kártya másolat
 • adókártya másolat
 • diploma másolat (általános orvosi, gyógyszerészi, stb.)
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolat
 • előző munkaviszony igazolások (kilépőpapírok) másolatai (ha volt előző munkahely)
 • nyilatkozat 16 éven aluli eltartott gyermekek számáról
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentum másolat
 • tudományos fokozat igazolás másolat

A kinevezés legkorábbi időpontja a szándéknyilatkozat elfogadásának dátuma (amelyről a jelölt is értesítést kap). Ezt megelőzően megkezdett munkavégzés díjazására az ÁEEK részéről nem kerülhet sor.

A kinevezéshez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolás dátuma nem lehet későbbi, mint a kinevezést megelőző nap.

Az ÁEEK a jelölttel a választott szakképzés jogszabályban meghatározott idejére - határozott időre – köt közalkalmazotti jogviszonyt. A házi gyermekorvosi keretszámra, valamint a háziorvostan keretszámra felvett rezidensek kivételével az egészségügyi szolgáltató a jelölttel közösen benyújtott, a kinevezés kezdeményezésére irányuló formanyomtatványon köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a jelölt ÁEEK-val kötött közalkalmazotti jogviszonya a kinevezésben meghatározott idő leteltével megszűnik, akkor az egészségügyi szolgáltató a jelöltnek legalább olyan időtartamú foglalkoztatását biztosítja, amennyi ideig az egészségügyi szolgáltató a munkavégzés helyeként meghatározásra került (továbbfoglalkoztatási kötelezettség). Az egészségügyi szolgáltatónak a támogatott szakképzés lejártakor adott kötelező állás-ajánlatát a rezidens nem köteles elfogadni, azonban ennek érdekében az egészségügyi szolgáltató a képzés során a rezidenssel tanulmányi szerződést létesíthet.

Tanulmányi szerződés

Az Elsődleges képzőhely a rezidenssel a tanulmányai támogatására irányuló polgári jogi szerződést a későbbi, adott intézményben történő munkavégzés vállalásának motiválására. Ezen tanulmányi szerződés legfontosabb jellemzői:

 • annak megkötése a rezidens önkéntes elhatározásán alapul, a rezidens nem kényszeríthető annak aláírására és nem érheti hátrány, amennyiben ezt nem vállalja;
 • az egészségügyi szolgáltatónak a szerződésben valamely olyan többlet-támogatást, szolgáltatást kell biztosítania, amely jogszabály alapján egyébként nem kötelessége (pl. nem köthető tanulmányi szerződés olyan juttatásokra, amelyet a szolgáltató kollektív szerződés alapján saját dolgozóinak biztosít, jogszabály alapján ugyanis azt a rezidensnek is köteles), továbbá a szolgáltató által felkínáltaknak arányban kell állnia a tervezett vállalással.

Munkáltatói jogkörök gyakorlása

A közalkalmazotti kinevezésben a munkavégzés helyeként azon egészségügyi szolgáltató kerül kijelölésre, mellyel a jelölt a kinevezési kérelmet benyújtja. A jelölt központi foglalkoztatója az ÁEEK lesz.

A jelölt felett a munkáltató jogokat az ÁEEK és az egészségügyi szolgáltató megosztva gyakorolja, a jelölt kinevezéséhez és annak módosításához, megszüntetéséhez fűződő munkáltatói jogokat az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja, minden egyéb munkáltatói jogot – különös tekintettel a rezidensek havi munkaidő-beosztását – az egészségügyi szolgáltató vezetője gyakorolja. A munkáltató jogok meghatározása és elhatárolása érdekében az ÁEEK és az egészségügyi szolgáltató megállapodást köt.

Rezidens illetménye

A jelölt közalkalmazotti illetménye és az illetménypótlék az ÁEEK költségvetéséből az egészségügyi szolgáltatón keresztül kerül folyósításra a jelölt részére minden hónap 10-éig. Amennyiben a rezidens pályakezdő, a Kjt. alapján a „H1” fizetési osztályba sorolódik, évente részére 21 nap alapszabadság jár és a fizetési fokozata 3 évnyi közalkalmazotti jogviszony után emelkedik.

A rezidens a jogszabályok alapján „H” fizetési osztályba kerül besorolásra, amelynek 40 órára járó illetmény-összege az egészségügyi ágazati béremeléssel együttesen bruttó 255.320 Ft.

Ezen felül, amennyiben a szakorvosi képzésben részt vevő rezidensek havi 24.000 Ft ún. rezidensi pótlékra jogosultak 2017. november 1-jétől a szakképzés teljes időtartama alatt, Amennyiben a szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, vagy szakpszichológusi munkakörben foglalkoztatott rezidensek munkahelyi pótlékra jogosító munkakörben végeznek egészségügyi tevékenységet az egészségügyi szolgáltató tájékoztatása alapján havi bruttó 24.000 Ft munkahelyi pótlékra jogosultak, de csak arra az időre, amikor a rezidens a pótlék jogosultságnak megfelelő feladatkört látott el. A munkahelyi pótlékra jogosító feladatköröket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése tartalmazza.

A rezidens részére az elsődleges képzőhelynek saját költségvetéséből biztosítania kell mindazon támogatásokat, illetve juttatásokat, amelyet kollektív szerződés alapján saját dolgozóinak is biztosít, pl. cafeteria.

A rezidens a fentieken túlmenően – további díjazásért – ügyeleti feladatokat láthat el.

A szakképzés teljesítése

Szakképzés teljesítésének igazolása

A szakképzést a szakképzési tervnek megfelelően kell teljesíteni. A havi teljesítések igazolását a szakképzést koordináló egyetemnek be kell nyújtani. A szakképzés szakképzési tervnek megfelelő teljesítését az egyetem havonta igazolja az ÁEEK felé.

Szabadságok kivétele a szakképzés során

A szakvizsgára bocsátáshoz a jelöltnek teljesítenie kell az adott szakképzés jogszabályban (22/2012. EMMI rendelet 2. melléklete) előírt programját, ideértve a képzés során teljesítendő tanfolyamokat, valamint az adott szakképzés tekintetében meghatározott beavatkozásokat, műtéteket és vizsgálatokat.

A szakképzés során a szabadságok kivételére különös figyelmet kell fordítani, figyelemmel arra, hogy adott esetben a képzés időtartamát meghosszabbíthatják.

A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek teljesítése akkor fogadható el, ha a jelölt azt akkreditált képzőhelyen teljesítette és a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama

 • 1-4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét,
 • 5-12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot,
 • 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves rendes szabadság mértékét

nem haladja meg. Az 1 hónapnál rövidebb időtartamú képzési elem csak akkor fogadható el, ha a jelölt azt teljes időtartamában teljesítette.

Ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama ezen időtartamot meghaladja, az adott képzési elem a szabadság vagy betegszabadság időtartamának megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával elismerhető el, amelynek elismerésére a szabadság vagy betegszabadság miatt nem került sor.

Rezidensek dologi költségtérítése

A szakképzés teljesítéséhez fűződő támogatást – évente 100 000 forint költségtérítés – az ÁEEK akkor tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatón keresztül a jelölt részére, ha az ehhez szükséges szakképzés teljesítésére vonatkozó igazolásokat az egészségügyi szolgáltató, a tutor és a szakképzést koordináló egyetem az ÁEEK irányába lejelenti. A támogatások folyósításának elsődleges feltétele, hogy a jelölt a szakképzéséhez fűződő kötelezettségeket teljesítse.

Szak- és egészségügyi szolgáltató-váltás a szakképzés ideje alatt

A jelöltnek lehetősége lesz egészségügyi szolgáltatót és szakirányt is váltani, azonban ez esetben a fent leírt, szakképzésbe lépésre vonatkozó eljárást kell ismételten lefolytatni. A szakirány-váltás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az első szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó állami támogatás

 • az elsőként választott szak képzési idejéig vagy
 • amennyiben a szakváltás következtében az újonnan választott szak hosszabb képzési idejű, akkor a másodikként választott szak képzési idejéig

jár.

Támogatott szakképzés időtartamának meghosszabbítása

Az ÁEEK főigazgatója kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a támogatási időszak legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását. A támogatási időszak meghosszabbítása iránti kérelmet a rezidens legkésőbb a támogatott szakképzése befejezését követő 30 napon belül nyújthatja be.

A kérelemhez mellékelni kell a szakképzést koordináló egyetem tájékoztatását a szakképzés befejezésének várható időpontjára vonatkozóan. A méltányossági kérelmet indokolni szükséges. A támogatott szakképzés időtartama egy alkalommal hosszabbítható meg. A meghosszabbítás az egyetem nyilatkozatában meghatározott hónapszámra, de legfeljebb egy évre adható. A méltányossági kérelem formanyomtatványa az ÁEEK honlapjáról letölthető.

Államilag támogatott szakképzésben csak egy szakképesítés szerezhető.

Szakképzés szüneteltetése

A szakképzés teljesítése az alábbi esetekben szüneteltethető:

 • a doktori iskola, illetve más, állami, vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • a szülési szabadság, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj,
 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy
 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése esetén.

A felsorolt okokon kívül a szakképzés csak indokolt esetben, a rezidens egészségi állapotában vagy családi körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szüneteltethető, ha valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról támogatott szakképzés esetén az ÁEEK főigazgatója, költségtérítéses szakképzés esetén az egyetem dönt.

Hosszabb idejű külföldi tartózkodás a szakképzés és az ahhoz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony megszűnésével jár együtt. Ebben az esetben a rezidensnek az ÁEEK felé nyilatkoznia kell, hogy a jogszabály alapján rendelkezésre álló határidőig a szakképzését be kívánja-e fejezni. Amennyibe a rezidens nyilatkozik arról, hogy a szakképzést nem kívánja befejezni, vagy nyilatkozik ugyan a szakképzés befejezéséről, de ennek a megadott határidőig nem tesz eleget, a szakképzésre tekintettel folyósított támogatások összegének visszafizetésére köteles.

Ügyeleti feladatellátás

Az ügyeleti feladatellátás feltételei

1. A rezidens ügyeleti tevékenységet bármikor a szakképzés során csak szakmai felügyelet mellett láthat el az alábbiak szerint:

 • törzsképzési időszakát töltő rezidens esetében személyes felügyelet szükséges,
 • szakgyakorlati időben a felügyelet telefonos úton vagy behívásos rendszerben is megvalósítható.

Kivétel: az intenzív osztályon a progresszivitás második szintjétől, a traumatológiai osztályon a progresszivitás második szintjétől és a perinatális intenzív centrumokban a rezidensi képzés teljes időtartamában szakorvos személyes felügyeletét kell biztosítani.

2. A rezidens ügyeleti tevékenységet (bármely szakmában) csak abban az esetben végezhet, ha a törzsképzési időszakra előírt, 6 hónapos sürgősségi gyakorlatát teljesítette.

3. A rezidens saját szakmájában a törzsképzési idejéből 3 hónap saját szakterületen eltöltött gyakorlat után is bevonható, amennyiben a tutora az ügyeleti feladatellátásra alkalmasnak tartja és az ügyeleti feladatokba történő bevonását javasolja.

Ügyeleti feladat vállalása a képzőhelyen

A rezidens ügyeleti tevékenység végzésére az alábbi esetekben osztható be:

 • a rendes heti 40 órás munkaideje terhére,heti legfeljebb 16 óra időtartamra és két naptári hetenként legfeljebb egy alkalommal – összesen havi 2 alkalommal, amelyért külön díjazás főszabályként nem jár,
 • a rezidens saját vállalása alapján a munkaidőkeret átlagában heti legfeljebb 32 óra időtartamban végezhet ügyeleti tevékenységet, melyre az elsődleges vagy – amennyiben a külső képzőhelyen tölti épp a gyakorlatait – a külső képzőhellyel a rezidens szabadfoglalkozású jogviszonyt létesít és ennek díjazását is a képzőhely külön biztosítja.

Amennyiben a rendes munkaidő terhére ügyeleti feladatellátásra a munkáltató a rezidenst a munka törvénykönyve szerinti heti pihenőnapon (szombat, vasárnap) osztja be, abban az esetben a rezidens részére az ügyelet minden órája után az egy órára eső alapilletménye 50%-ának megfelelő ügyeleti pótlék is jár, amelyet a képzőhely köteles biztosítani.

A rezidens az elsődleges képzőhelyétől eltérő helyen is végezhet egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett azzal, hogy ebben az esetben a különböző jogviszonyokban végzett egészségügyi tevékenysége nem haladhatja meg munkaidőkeret átlagában a heti 60 órát, valamint a rezidenst az egyes jogviszonyaiban együttesen úgy kell beosztani, hogy jogszabályban foglalt pihenő napok és kötelező pihenőidő a rezidens részére biztosított legyen.

Készenléti jellegű feladatellátás a képzőhelyen

Amennyiben a rezidens képzőhelyén a munkaszervezés keretében az egészségügyi feladatok ellátása készenléti rendszerben is történik a rezidens készenléti jellegű feladatkör ellátására is beosztható. A készenléti feladatellátásról (időtartama, díjazása stb.) az ügyeleti feladatellátásra kötött szabadfoglalkozású jogviszony keretében, vagy önálló megállapodásban lehet rendelkezni. A készenléti jellegű feladatellátás díjazását a képzőhely biztosítja. A rezidens készenléti feladatot csak abban az esetben láthat el, amennyiben egészségügyi tevékenység végzésekor – figyelemmel a tevékenység-végzés helyére, és a rezidens szakképzésének előrehaladására – a jogszabály által előírt szakmai felügyelet biztosított.

Műszak szerinti egészségügyi tevékenység-végzés

A rezidens a szakképzés jelentős részében nem műszak szerinti munkaidő beosztásban kerül foglalkoztatása. Műszak szerinti munkaidő beosztásban az alábbi gyakorlatokat kell végezni:

1. sürgősségi betegellátó osztályon, sürgősségi centrumban töltött gyakorlat,

2. mentős gyakorlat.

Ezen túlmenően az egészségügyi szolgáltató kezdeményezheti a rezidens más osztályokon történő műszak szerinti beosztását is abban az esetben, ha egyébként az adott osztályon a munkavégzés mennyisége olyan szintű, hogy az egészségügyi szolgáltató a napi feladatok ellátására műszakot szervez valamennyi dolgozó részére.

Műszakbeosztás szerinti munkarendben a rezidens –a szolgáltató által alkalmazott (két vagy három műszakos) munkarendtől függően - délutáni, illetve éjszakai időszakra is beosztható munkavégzésre. A délutáni, illetve éjszakai műszakban végzett egészségügyi tevékenység pótlékát az elsődleges képzőhely biztosítja a rezidens részére.

Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése

Az ÁEEK-val létesített közalkalmazotti jogviszony megszűnik azon időtartam lejártával, amelyre a határozott időtartamú szerződés megkötésre került. 

A kinevezésben szereplő határozott idő leteltét megelőzően az ÁEEK a közalkalmazotti jogviszonyt megszűnteti, vagy szüneteltetheti ha:

 • a rezidens a szakképzését a határozott idő leteltét megelőzően befejezi (az egyetem az abszolutóriumot részére kiállítja),
 • próbaidő alatt az egészségügyi szolgáltató vagy a rezidens kezdeményezésére indoklás nélkül,
 • amennyiben a rezidens a kinevezését követően az ÁEEK írásbeli felhívását követően az ott meghatározott időtartamig nem kezdeményezi szakképzési megállapodás megkötését az általa választott egyetemmel,
 • rezidens saját vagy az egészségügyi szolgáltatóval közös kezdeményezésére, amennyiben a rezidens szakképzését nem kívánja folytatólagosan más egészségügyi szolgáltatónál folytatni,
 • az egészségügyi szolgáltató indoklással ellátott kezdeményezésére, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján megalapozza a közalkalmazotti jogviszony foglalkoztató által történő megszűntetését, 
 • a rezidens a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka miatt a szakképzését hosszabb időtartamra szüneteltetheti,
 • a rezidens külföldi munkavállalás érdekében az ÁEEK-tól kezdeményezte hatósági bizonyítvány kiállítását és az ÁEEK-hoz fizetés nélküli szabadság kérelmet nem nyújtott be, vagy az az ÁEEK részéről elutasításra került.

Fizetés nélküli szabadság kezdeményezése

A fizetés nélküli szabadság kezdeményezését az ÁEEK-hez kell benyújtani indoklással ellátva, az elsődleges képzőhely támogatásával. Amennyiben a fizetés nélküli szabadságot a rezidens külföldi tapasztalatszerzés céljából kezdeményezi, az ÁEEK abban az esetben engedélyezi, amennyiben a szakképzést koordináló egyetem adott szakma szerinti grémiumvezetője nyilatkozik arról, hogy a kezdeményezett külföldi gyakorlat a rezidens szakképzésébe illeszkedik, azt szakmai szempontból támogathatónak tartja, valamint a rezidens elsődleges képzőhelye nyilatkozik arról, hogy a rezidens fizetés nélküli szabadság kérelmét támogatja, annak lejártakor a rezidens a képzés további folytatására visszafogadja.

Nyilatkozati kötelezettség a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor

Az államilag támogatott szakképzés feltétele a képzést lezáró szakvizsga teljesítése. A képzési költséget ennek megfelelően az állam átvállalja, azonban amennyiben annak célja nem valósul meg és a rezidens nem szerez szakvizsgát, abban az esetben az átvállalt képzési költséget vissza kell téríteni.

Amennyiben a rezidens szakképzésének teljesítése nem folyamatos, és az valamely jogszabályban foglalt oknál fogva megszakad, abban az esetben a rezidens nyilatkozni köteles, hogy vállalja-e a szakvizsga megszerzését.

A szakképzés teljesítésének vállalása

A rezidensnek a szakképzés teljesítésére az általa választott támogatott szakképesítésre irányadó jogszabály szerint határidő + 3 év áll rendelkezésre.

 • A vállalás teljesíthető mind magyarországi, mind pedig külföldi szakképzés teljesítésével, utóbbi esetében a megadott határidőig a külföldön megszerzett szakvizsgát honosíttatni kell.
 • A vállalás nem csak a támogatott szakképzés szerinti szakvizsga megszerzésével teljesíthető, bármely Magyarországon elismerhető alap szakképesítés teljesítése elfogadott.
 • A vállalási időszak meghosszabbodik a gyermekvállalás, a tartós betegség, vagy hozzátartozó tartós ápolása időtartamára, ebben az esetben azon időszakok számítanak, amikor az érintett valamilyen egészségbiztosítási vagy szociális járandóságban részesült (CSED, GYES, GYED, táppénz, ápolási díj), vagy az állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka időtartamár. Ennek igazolására szolgáló dokumentumokat meg kell küldeni Hivatalunk részére.
 • A rezidens a vállalási időszak alatt is köteles minden olyan tényt, adatot közölni a Hivatallal, amely a vállalását érinti, különös tekintettel a levélcímére, elérhetőségére, illetve a vállalási időszak meghosszabbítását megalapozó körülmény beállására.

A szakképzés teljesítését nyilatkozatban kell vállalni az ÁEEK irányába. A nyilatkozat letölthető az ÁEEK honlapjáról, valamint az az ÁEEK-kel fennálló közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor automatikusan megküldésre kerül a rezidensnek.

Visszafizetési kötelezettség teljesítése

A szakképzés teljesítéséről, valamint a visszafizetési kötelezettség részletes szabályairól a Kr. 21/A. § -22. §-a rendelkezik, amely alapján a rezidens a képzéshez kapcsolódó támogatások visszafizetésére köteles, amennyiben:

 • a Hivatallal fennálló közalkalmazotti jogviszonya bármely oknál fogva megszűnik, vagy
 • az egyetemmel fennálló szakképzési megállapodása megszűnik, vagy
 • a szakképzés teljesítéséről az egyetem legalább 6 hónap egybefüggő időtartamban nem nyilatkozik és a szakképzését nem szünetelteti, vagy
 • külföldi munkavállalásra tekintettel az ÁEEK-től hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, és a szakképzés szünetelését nem jelezte az ÁEEK részére

és

 • nem vállalja a Hivatal irányába, hogy a szakképzése megkezdésétől számítva az általa választott szak jogszabályban meghatározott képzési ideje + 3 év időtartam alatt szakvizsgát tesz, vagy
 • vállalja a szakvizsga letételét, de a határidő lejártával a vállalását nem teljesíti és
  • a határidő lejártakor igazoltan nem vesz részt szakképzésben,
  • a határidő lejártakor igazoltan képzésben vesz részt, az ÁEEK a visszafizetési kötelezettség alól ideiglenesen mentesíti, azonban az ideiglenes mentesítés lejártáig sem szerez szakvizsgát.

A visszafizetési kötelezettség fennállása esetén az az alól történő végleges mentesülés kizárólag egészségügyi indokból lehet. Ebben az esetben szakorvosi véleménnyel azt kell bizonyítani, hogy a rezidens olyan megbetegedésben szenved, amely általánosságban kizárja, hogy bármely szakorvosi szakképesítést megszerezzen.

Ideiglenes mentesítés

Amennyiben a rezidens vállalja a szakvizsga letételét, de valamely okból a jogszabály alapján meghatározott, a nyilatkozatban szereplő határidőt nem tudja tartani, de a határidő lejártakor Magyarországon vagy külföldön igazoltan szakképzésben vesz részt kérelmezheti a visszafizetési kötelezettség alóli ideiglenes mentesítését. Az ideiglenes mentesítéshez mellékelni kell a szakképzést koordináló egyetem, külföldi képzés esetén az illetékes hatóság igazolását a szakképzés teljesítéséről és annak várható befejezési időpontjáról. Az ÁEEK kérelemre a rezidenst ebben az esetben mentesítheti a visszafizetési kötelezettség alól, határozott időre, a szakvizsga megszerzéséig. Amennyiben ezen időtartam is eredménytelenül telik el, a rezidens a visszafizetési kötelezettség alól nem mentesíthető.

A visszafizetés az alábbi támogatásokat érinti:

 • az egyetemek szakképzés koordinálási feladataira járó képzési normatíva (19.400 Ft/hó),
 • a képzést irányító tutor díjazása (nettó 50.000 Ft/hó),
 • a szakképzés idejére járó dologi költségtérítés összege (12 havonta 100.000 Ft a rezidensek részére).

A támogatás kamatösszeget nem tartalmaz, ha a rezidens a felhívás esetén arról nyilatkozik, hogy nem kívánja a szakképzését befejezni. A támogatás kamatokkal terhelt mértékben behajthatóvá válik, ha a rezidens határidőre nem nyilatkozik, vagy a vállalását nem teljesíti.

A rezidens a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. elektronikus címen bármikor kérheti a fizetési kötelezettsége összegének megállapítását.

A visszafizetést – annak megállapítását követően – az ÁEEK 10032000-01490576-00000000 számú számlaszámára (BIC/SWIFT kód: HUSTHUHB; IBAN: HU06 1003 2000 0149 0576 0000 0000) kell teljesíteni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése alapján a visszafizetés részletekben is teljesíthető, azonban ennek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Amennyiben a rezidens a visszafizetési kötelezettséget megállapító levelünkben meghatározott határidőig nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, nem kezdeményez részletfizetést, vagy az engedélyezett részletfizetést nem teljesíti, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (3) bekezdése alapján a visszafizetendő összeget, vagy annak fennmaradó részletét és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésünk alapján adók módjára hajtja be.