OKFŐ - Elismerési eljárások típusai

Elismerési eljárások típusai

Az elismerési eljárások típusai és az eljárás menete

Az elismerési eljárás lefolytatására kizárólag a képzés helye szerinti országban államilag elismert, akkreditált képzés keretében megszerezhető szakképesítések esetében van mód. A kérelem benyújtását megelőzően kérjük olvassa el az elismerési eljárással kapcsolatos általános tájékoztatónkat is.

Az eljárás minden esetben kérelemre indul, és menetét az alábbi tényezők határozzák meg:

  • az oklevél/bizonyítvány megszerzési helye (EU-n belül vagy EU-n kívül),
  • a szakképesítés típusa
  • szakma szerint pl. orvos, fogorvos, gyógytornász, stb,
  • képzés szintje szerint pedig pl. középfokú, felsőfokú, felsőfokú szakirányú , továbbá
  • az oklevél/bizonyítvány megszerzőjének állampolgársága (pl. EU tagállami állampolgár, vagy azzal egy tekintet alá eső személy – a továbbiakban EU tagállami állampolgár).

Az említett tényezők alapján a külföldön megszerzett oklevél vagy bizonyítvány Magyarországon történő elismerése történhet feltétel nélkül, vagy az elismerési eljárás során előírt bizonyos feltételek teljesítését követően.

1. Feltétel nélküli elismerés esetei:

A. A 2005/36/EK Irányelv hatálya alá tartozó automatikus elismerés (szakértő bevonása nem szükséges)

a) Az elismerésre beadott orvosi, egyes szakorvosi, fogorvosi, egyes szakfogorvosi, ápolói, szülésznői, gyógyszerészi oklevél/bizonyítvány megszerzésének helye EU-n belül történt EU tagállami állampolgár által és az európai közösségi jog (az európai parlament és a tanács 2005/36/EK irányelve) által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően, tagállami állampolgár részére került kiállításra.

Ebben az esetben a Központ az automatikus (feltétel nélküli) elismerési eljárás szabályai alapján, a képzés tartalmának és időtartamának vizsgálata nélkül, egyszerűsített eljárásban dönt az egyenértékűségről.

b) Az EU-n belül EU tagállami állampolgár által megszerzett és a 2005/36/EK irányelvben megnevezett orvosi, szakorvosi, fogorvosi, szakfogorvosi, ápolói, szülésznői, gyógyszerészi oklevél is feltétel nélkül ismerhető el abban az esetben is, ha ugyan a képzés nem felel meg az előző pont szerinti, automatikus elismeréshez szükséges feltételnek, de az illetékes külföldi hatóság által kiállításra került egy konformitást tanúsító igazolás vagy ún. szerzett jog igazolás.

B. Szakértő bevonásával zajló eljárás során

a) Amennyiben az EU-n belül EU tagállami állampolgár által megszerzett oklevél/bizonyítvány az A. pontban foglalt feltételeknek nem felel, meg (automatikusan el nem ismerhető, valamint az illetékes külföldi hatóságnak nincs lehetősége kiállítani az említett igazolásokat), azonban az elvégzett képzés tartalmi és tartami elemeinek vizsgálatát követően megállapítható, hogy a külföldi szakképesítés további feltételek teljesítése nélkül elismerhető valamely Magyarországon megszerezhető egészségügyi szakképesítésnek.

b) Amennyiben az EU-n kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány megszerzése érdekében elvégzett képzés tartalmi elemeinek és időtartamának vizsgálatát követően megállapítható, hogy a külföldi szakképesítés további feltételek teljesítése nélkül elismerhető valamely Magyarországon megszerezhető egészségügyi szakképesítésnek.

2. Feltételhez kötött elismerés:

Amennyiben a külföldön megszerzett oklevél/bizonyítvány nem ismerhető el az 1. pontban felsorolt egyik lehetőség szerint sem feltétel nélkül a képzések közötti lényeges eltérés miatt, az eljárás során az elismerés feltételeként alkalmazkodási időszak letöltését és/vagy alkalmassági vizsga letételét írhatja elő a Központ, figyelembe véve a kérelmező által folytatott tanulmányokat, valamint a megszerzett szakmai tapasztalatot is.

Az előírt feltételek meghatározása a Központ által az adott ügyben kirendelt szakértői vélemény alapján , ún. közbenső határozatban történik. A szakértő bevonását igénylő elismerési kérelmek esetében előzetes állásfoglalásra nincs mód, az elismerési eljárás kimenetelét illetően pontos felvilágosítás csak a kérelem benyújtását követően, a szakértői vélemény ismeretében adható.

- Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. A kérelmező az alkalmazkodási időszakot valamely, az elismertetni kívánt oklevél vagy bizonyítvány által tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi intézményben vagy intézményekben (képző intézmény) teljesíti. A képző intézmények köréről az alábbi linken tájékozódhat. Az alkalmazkodási időszakot elrendelő határozat kézhezvételét követően a képző intézménynek tájékoztatnia kell a Központot arról, hogy a kérelmező az alkalmazkodási időszakot mely intézményben és mely időponttól kezdődően tölti el.

- Szakmai alkalmassági vizsga esetén a Központ kijelöli a vizsgát lebonyolító intézményt. A vizsgát lebonyolító intézmény a vizsga időpontjáról, helyéről, valamint a vizsgatárgyakról legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 30 nappal értesíti a kérelmezőt.

Az eljárás során az elismerés feltételeként felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettség (pl. Ukrajnában megszerzett szakorvosi bizonyítvány) esetén kiegészítő feltételek teljesítését (pl. szakmai vizsga, szakmai gyakorlat), illetve alap-, közép- és felsőfokú egészségügyi szakképesítés elismerése esetén szakmai vizsga letételét írhatja elő a Központ, figyelembe véve a kérelmező által folytatott tanulmányokat, valamint a megszerzett szakmai tapasztalatot.

A Központ az előírt feltétel sikeres teljesítésének igazolása után újabb határozatot hoz, melyben intézkedik a feltételt előíró közbenső határozat visszavonásáról, valamint rendelkezik az egyenértékűség kimondásáról, és az elismerő határozat egy példányának a Központ Nyilvántartási Osztálya részére történő átadásáról alapnyilvántartásba vétel céljából.

Az elismerési eljáráshoz kapcsolódó ügyintézési határidő

A Központ a fenti eljárásokban a kérelemnek a Központhoz történő beérkezését követő naptól számított legfeljebb hetvenöt napon belül dönt.

A határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlásra felhívás esetén a felhívás közlésétől a hiánypótlás beérkezéséig eltelt idő, valamint a feltételt előíró határozat közlésétől a feltétel teljesítésének igazolásáig eltelt idő.

Benyújtandó dokumentumok

A fenti szabályrendszer alapulvételével alakítottuk ki kereső felületünket, amelynek segítségével megismerheti az Önre irányadó elismerés iránti eljárás során benyújtandó dokumentumok listáját.

Az Ön által megszerzett szakképesítés elismerése iránti eljárás során benyújtandó dokumentumok listáját a keresőnk segítségével ismerheti meg.

UGRÁS A KERESŐRE!