OKFŐ - Szakképzést 2015. július 1-jét megelőzően megkezdők

Tájékoztató a régi rendszerű rezidens képzésről

Szakképzés teljesítésének igazolása
Szabadságok kivétele a szakképzés során
Rezidensek dologi költségtérítése
Szak- és egészségügyi szolgáltató-váltás a szakképzés ideje alatt
Támogatott szakképzés időtartamának meghosszabbítása
Szakképzés szüneteltetése
Szakképzés folytatása az „új rendszerű” szakképzésben
Tanulmányi szerződés
Ügyeleti feladatellátás
Készenléti jellegű feladatellátás a képzőhelyen
Műszak szerinti egészségügyi tevékenység-végzés
Nyilatkozati kötelezettség a szakképzésre irányuló jogviszony megszűnésekor
Visszafizetési kötelezettség teljesítése

[Tájékoztató letöltése]


Szakképzés teljesítésének igazolása

A szakképzést a szakképzési tervnek megfelelően kell teljesíteni. A havi teljesítések igazolását a szakképzést koordináló egyetemnek be kell nyújtani. A szakképzés szakképzési tervnek megfelelő teljesítését az egyetem havonta igazolja az ÁEEK felé.


Szabadságok kivétele a szakképzés során

A szakvizsgára bocsátáshoz a jelöltnek teljesítenie kell az adott szakképzés jogszabályban (22/2012. EMMI rendelet 2. melléklete) előírt programját, ideértve a képzés során teljesítendő tanfolyamokat, valamint az adott szakképzés tekintetében meghatározott beavatkozásokat, műtéteket és vizsgálatokat.

A szakképzés során a szabadságok kivételére különös figyelmet kell fordítani, figyelemmel arra, hogy adott esetben a képzés időtartamát meghosszabbíthatják.

A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek teljesítése akkor fogadható el, ha a jelölt azt akkreditált képzőhelyen teljesítette és a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama

 • 1-4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét,

 • 5-12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot,

 • 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves rendes szabadság mértékét

nem haladja meg. Az 1 hónapnál rövidebb időtartamú képzési elem csak akkor fogadható el, ha a jelölt azt teljes időtartamában teljesítette.

Ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama ezen időtartamot meghaladja, az adott képzési elem a szabadság vagy betegszabadság időtartamának megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával elismerhető el, amelynek elismerésére a szabadság vagy betegszabadság miatt nem került sor.


Rezidensek dologi költségtérítése

A szakképzés teljesítéséhez fűződő támogatást – évente 100 000 forint költségtérítés – az ÁEEK akkor tudja biztosítani az egyetemen keresztül a jelölt részére, ha az ehhez szükséges szakképzés teljesítésére vonatkozó igazolásokat az egészségügyi szolgáltató, a tutor és a szakképzést koordináló egyetem az ÁEEK irányába lejelenti. A dologi költségtérítés 12 szakképzésben töltött, visszaigazolt szakképzési hónap után jár. A támogatások folyósításának elsődleges feltétele, hogy a jelölt a szakképzéséhez fűződő kötelezettségeket teljesítse.


Szak- és egészségügyi szolgáltató-váltás a szakképzés ideje alatt

A jelöltnek lehetősége van a képzés során:

 • szakirányt,

 • egészségügyi szolgáltatót,

 • egyidejűleg szakirányt és egészségügyi szolgáltatót is váltani.

 1. Szakirány váltás esetében ezt egy támogatás igénylési nyilatkozatban (ÁEEK honlapjáról letölthető) a foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval együttesen kell jelezni az ÁEEK részére. Az ÁEEK megvizsgálja, hogy a képzőhely a választott szakirányra rendelkezik-e képzőhelyi akkreditációval, amennyiben igen, a szakirány váltást jóváhagyja.

  • Amennyiben a rezidens korábban hiányszakmás támogatásban részesült az ÁEEK megvizsgálja, hogy az új szakirány a váltás évében hiányszakmának minősül-e. Amennyiben igen, a rezidens a hiányszakmás támogatásra továbbra is jogosult a támogatott szakképzés ideje alatt. Amennyiben az új szakirány nem minősül hiányszakmának ezen támogatás folyósítására az új szakirányon már nem kerül sor.

  • Amennyiben a rezidens korábban hiányszakmás támogatásban nem részesült, de az új szakirány hiányszakmának minősül, a támogatási igénylési nyilatkozaton kérhető a rezidens részére a hiányszakmás támogatás megállapítása.

 2. Egészségügyi szolgáltató váltás esetén a rezidensnek meg kell állapodnia egy akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltatóval arra, hogy a szolgáltató vállalja a szakképzésének biztosítását és erre az időtartamra a rezidens foglalkoztatását. Ezt követően az új szolgáltatónak és a rezidensnek együttesen egy támogatás igénylési nyilatkozatot kell benyújtani az ÁEEK részére.

Mind a szakirány váltás, mind pedig az egészségügyi szolgáltató váltás a képzési terv változtásával jár. Szakirány váltás esetében a megelőző szakirány azonos képzési elemei az új szakirány teljesítésébe beszámításra kerülnek. A szakirány, valamint egészségügyi szolgáltató váltása esetén is haladéktalanul kezdeményezni kell a rezidensnek a szakképzést koordináló egyetem irányába a képzési terv megváltoztatását.

A szakirány-váltás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az első szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó állami támogatás

 • az elsőként választott szak képzési idejéig vagy

 • amennyiben a szakváltás következtében az újonnan választott szak hosszabb képzési idejű, akkor a másodikként választott szak képzési idejéig jár.


Támogatott szakképzés időtartamának meghosszabbítása

Az ÁEEK főigazgatója kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a támogatási időszak legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását. A támogatási időszak meghosszabbítása iránti kérelmet a rezidens legkésőbb a támogatott szakképzése befejezését követő 30 napon belül nyújthatja be.

A kérelemhez mellékelni kell a szakképzést koordináló egyetem tájékoztatását a szakképzés befejezésének várható időpontjára vonatkozóan. A méltányossági kérelmet indokolni szükséges. A támogatott szakképzés időtartama egy alkalommal hosszabbítható meg. A meghosszabbítás az egyetem nyilatkozatában meghatározott hónapszámra, de legfeljebb egy évre adható. A méltányossági kérelem formanyomtatványa az ÁEEK honlapjáról letölthető.

Államilag támogatott szakképzésben csak egy szakképesítés szerezhető.


Szakképzés szüneteltetése

A szakképzés teljesítése az alábbi esetekben szüneteltethető:

 • a doktori iskola, illetve más, állami, vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,

 • a szülési szabadság, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj,

 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,

 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy

 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése esetén.

A felsorolt okokon kívül a szakképzés csak indokolt esetben, a rezidens egészségi állapotában vagy családi körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szüneteltethető, ha valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról az egyetem dönt.


Szakképzés folytatása az „új rendszerű” szakképzésben

Az „új rendszerű” szakképzésben az folytathatja a képzés, aki:

 1. A szakképzését 2010 előtt kezdte meg (az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet alapján), azt 2015. július 1-jéig gyermekvállalás vagy egyéb okból szüneteltette és ezt követően kapcsolódik vissza a szakképzésbe.

 2. Aki a szakképzését 2010 és 2015 június 30 között kezdte meg és háziorvostan képzésre vált szakot.

 3. Aki a szakképzését 2010 és 2015 között kezdte meg, azt valamely okból megszakította, az ÁEEK főigazgatójához címzett méltányossági kérelemmel kezdeményezheti a szakképzés új rendszerébe történő szakképzésbe bekapcsolódást. A méltányossági kérelemről az ÁEEK főigazgatója dönt, annak indokoltságára tekintettel.

A szakképzés új rendszerébe történő belépés, valamint képzésben történő részvételre vonatkozó általános tudnivalók az alábbi helyen érhetők el.


Tanulmányi szerződés

A foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a rezidenssel a tanulmányai támogatására és a későbbi, adott intézményben történő munkavégzés vállalásának motiválására tanulmányi szerződést köthet. Ezen tanulmányi szerződés legfontosabb jellemzői:

 • annak megkötése a rezidens önkéntes elhatározásán alapul, a rezidens nem kényszeríthető annak aláírására és nem érheti hátrány, amennyiben ezt nem vállalja;

 • az egészségügyi szolgáltatónak a szerződésben valamely olyan többlet-támogatást, szolgáltatást kell biztosítania, amely jogszabály alapján egyébként nem kötelessége (pl. nem köthető tanulmányi szerződés arra nézve, hogy biztosítja a rezidens bérét a külső képzőhelyen történő gyakorlat ideje alatt, vagy arra elengedi a rezidens, vagy olyan juttatásokra, amelyet a szolgáltató kollektív szerződés alapján saját dolgozóinak biztosít);

 • a szolgáltató által felkínáltaknak arányban kell állnia a tervezett vállalással.


Ügyeleti feladatellátás

Az ügyeleti feladatellátás feltételei

1. A rezidens ügyeleti tevékenységet bármikor a szakképzés során csak szakmai felügyelet mellett láthat el az alábbiak szerint:

 • törzsképzési időszakát töltő rezidens esetében személyes felügyelet szükséges,

 • szakgyakorlati időben a felügyelet telefonos úton vagy behívásos rendszerben is megvalósítható.

Kivétel: az intenzív osztályon a progresszivitás második szintjétől, a traumatológiai osztályon a progresszivitás második szintjétől és a perinatális intenzív centrumokban a rezidensi képzés teljes időtartamában szakorvos személyes felügyeletét kell biztosítani.

2. A rezidens ügyeleti tevékenységet (bármely szakmában) csak abban az esetben végezhet, ha a törzsképzési időszakra előírt, 6 hónapos sürgősségi gyakorlatát teljesítette.

3. A rezidens saját szakmájában a törzsképzési idejéből 3 hónap saját szakterületen eltöltött gyakorlat után is bevonható, amennyiben a tutora az ügyeleti feladatellátásra alkalmasnak tartja és az ügyeleti feladatokba történő bevonását javasolja.

Ügyeleti feladat vállalása a képzőhelyen

A rezidens ügyeleti tevékenység végzésére az alábbi esetekben osztható be:

 • a rendes heti 40 órás munkaideje terhére,heti legfeljebb 16 óra időtartamra és két naptári hetenként legfeljebb egy alkalommal – összesen havi 2 alkalommal,

 • az alkalmazottként foglalkoztatott rezidens számára a munkáltató részéről évi legfeljebb 416 óra (heti 8 óra) ügyelet rendelhető el,

 • a rezidens saját vállalása alapján, a munkáltatója irányába önként vállalt többletmunka keretében a munkaidőkeret átlagában heti legfeljebb 24 óra időtartamban végezhet ügyeleti tevékenységet.

Amennyiben a rendes munkaidő terhére ügyeleti feladatellátásra a munkáltató a rezidenst a munka törvénykönyve szerinti heti pihenőnapon (szombat, vasárnap) osztja be, abban az esetben a rezidens részére az ügyelet minden órája után az egy órára eső alapilletménye 50%-ának megfelelő ügyeleti pótlék is jár.

A rezidens a képzőhelyétől eltérő helyen is végezhet egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett azzal, hogy ebben az esetben a különböző jogviszonyokban végzett egészségügyi tevékenysége nem haladhatja meg munkaidőkeret átlagában a heti 60 órát, valamint a rezidenst az egyes jogviszonyaiban együttesen úgy kell beosztani, hogy jogszabályban foglalt pihenő napok és kötelező pihenőidő a rezidens részére biztosított legyen.

Külső képzőhelyen töltött gyakorlat esetén a foglalkoztató a rezidenst legfeljebb havonta 3 alkalommal „hívhatja vissza” ügyeleti feladatellátás teljesítése céljából. Erről az elsődleges képzőhelynek és a külső képzőhelynek előzetesen meg kell állapodnia. A visszarendelt ügyeleti feladatellátás nem veszélyeztetheti a rezidens külső képzőhelyen töltött teljes munkaidős tevékenységét, azzal összhangban a jogszabályban foglalt pihenőidő és pihenőnapok betartásával kell megszervezni.


Készenléti jellegű feladatellátás a képzőhelyen

Amennyiben a rezidens képzőhelyén a munkaszervezés keretében az egészségügyi feladatok ellátása készenléti rendszerben is történik a rezidens készenlét ellátására is beosztható. A rezidens készenléti feladatot csak abban az esetben láthat el, amennyiben egészségügyi tevékenység végzésekor – figyelemmel a tevékenység-végzés helyére, és a rezidens szakképzésének előrehaladására – a jogszabály által előírt szakmai felügyelet biztosított. A rezidens készenlétre havonta legfeljebb 10 alkalommal, ügyeleti és készenléti tevékenységre összesen legfeljebb 14 alkalommal osztható be.


Műszak szerinti egészségügyi tevékenység-végzés

Műszak szerinti munkaidő beosztásban az alábbi gyakorlatokat kell végezni:

1. sürgősségi betegellátó osztályon, sürgősségi centrumban töltött gyakorlat,

2. mentős gyakorlat.

Ezen túlmenően az egészségügyi szolgáltató köteles műszakot szervezni az ügyeleti idő átlagosan 50%-át meghaladó feladatellátás esetén, valamint munkaszervezési szempontból is dönthet a műszak szervezése mellett egyes osztályokon, szervezeti egységekben.

Műszakbeosztás szerinti munkarendben a rezidens –a szolgáltató által alkalmazott (két vagy három műszakos) munkarendtől függően - délutáni, illetve éjszakai időszakra is beosztható munkavégzésre, amelyért a délutáni, illetve éjszakai műszakban végzett egészségügyi tevékenység pótlékát az képzőhelynek biztosítania kell a rezidens részére.


Nyilatkozati kötelezettség a szakképzésre irányuló jogviszony megszűnésekor

Az államilag támogatott szakképzés feltétele a képzést lezáró szakvizsga teljesítése. A képzési költséget ennek megfelelően az állam átvállalja, azonban amennyiben annak célja nem valósul meg és a rezidens nem szerez szakvizsgát, abban az esetben az átvállalt képzési költséget vissza kell téríteni.

Amennyiben a rezidens szakképzésének teljesítése nem folyamatos, és az valamely jogszabályban foglalt oknál fogva megszakad (ide nem értve a szünetelési okokat), abban az esetben a rezidens nyilatkozni köteles, hogy vállalja-e a szakvizsga megszerzését.

A szakvizsga megszerzésére a szakképzés megkezdésétől számítva a szakképzésre jogszabály alapján előírt határidő + 3 év áll rendelkezésre, amely a gyermekvállalás, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka vagy tartós betegség idejével meghosszabbodik. Amennyiben ezen idő alatt a rezidens a szakképzését nem szerzi meg, a szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások visszafizetésére köteles. A visszafizetési kötelezettség a képzéshez kapcsolódó támogatásokra (képzési költség, tutori/mentori díj, hiányszakmás támogatás) vonatkozik, a kifizetett illetményt nem érinti.

A szakképzés teljesítésének vállalása

A rezidensnek a szakképzés teljesítésére az általa választott támogatott szakképesítésre irányadó jogszabály szerint határidő + 3 év áll rendelkezésre.

 • A vállalás teljesíthető mind magyarországi, mind pedig külföldi szakképzés teljesítésével, utóbbi esetében a megadott határidőig a külföldön megszerzett szakvizsgát honosíttatni kell.

 • A vállalás nem csak a támogatott szakképzés szerinti szakvizsga megszerzésével teljesíthető, bármely Magyarországon elismerhető alap szakképesítés teljesítése elfogadott.

 • A vállalási időszak meghosszabbodik a gyermekvállalás, a tartós betegség, vagy hozzátartozó tartós ápolása időtartamára, ebben az esetben azon időszakok számítanak, amikor az érintett valamilyen egészségbiztosítási vagy szociális járandóságban részesült (CSED, GYES, GYED, táppénz, ápolási díj), vagy az állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka időtartamár. Ennek igazolására szolgáló dokumentumokat meg kell küldeni Hivatalunk részére.

 • A rezidens a vállalási időszak alatt is köteles minden olyan tényt, adatot közölni a Hivatallal, amely a vállalását érinti, különös tekintettel a levélcímére, elérhetőségére, illetve a vállalási időszak meghosszabbítását megalapozó körülmény beállására.

A szakképzés teljesítését nyilatkozatban kell vállalni az ÁEEK irányába. A nyilatkozat letölthető az ÁEEK honlapjáról, valamint az az ÁEEK-kel fennálló közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor automatikusan megküldésre kerül a rezidensnek.


Visszafizetési kötelezettség teljesítése

A képzéshez kapcsolódó támogatások visszafizetésére köteles, amennyiben:

 • a szakképzéshez kapcsolódó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát megszünteti, és az ezt követő 3 hónapon belül nem nyújt be egészségügyi szolgáltató váltásra irányuló kérelmet, vagy

 • az egyetemmel fennálló szakképzési megállapodása megszűnik, vagy

 • a szakképzés teljesítéséről az egyetem legalább 6 hónap egybefüggő időtartamban nem nyilatkozik és a szakképzését nem szünetelteti, vagy

 • külföldi munkavállalásra tekintettel az ÁEEK-től hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, és a szakképzés szünetelését nem jelezte az ÁEEK részére

és

 • nem vállalja a Hivatal irányába, hogy a szakképzése megkezdésétől számítva az általa választott szak jogszabályban meghatározott képzési ideje + 3 év időtartam alatt szakvizsgát tesz, vagy

 • vállalja a szakvizsga letételét, de a határidő lejártával a vállalását nem teljesíti és

  • a határidő lejártakor igazoltan nem vesz részt szakképzésben,

  • a határidő lejártakor igazoltan képzésben vesz részt, az ÁEEK a visszafizetési kötelezettség alól ideiglenesen mentesíti, azonban az ideiglenes mentesítés lejártáig sem szerez szakvizsgát.

A visszafizetési kötelezettség fennállása esetén az az alól történő végleges mentesülés kizárólag egészségügyi indokból lehet. Ebben az esetben szakorvosi véleménnyel azt kell bizonyítani, hogy a rezidens olyan megbetegedésben szenved, amely általánosságban kizárja, hogy bármely szakorvosi szakképesítést megszerezzen.

Ideiglenes mentesítés

Amennyiben a rezidens vállalja a szakvizsga letételét, de valamely okból a jogszabály alapján meghatározott, a nyilatkozatban szereplő határidőt nem tudja tartani, de a határidő lejártakor Magyarországon vagy külföldön igazoltan szakképzésben vesz részt, kérelmezheti a visszafizetési kötelezettség alóli ideiglenes mentesítését. Az ideiglenes mentesítéshez mellékelni kell a szakképzést koordináló egyetem, külföldi képzés esetén az illetékes hatóság igazolását a szakképzés teljesítéséről és annak várható befejezési időpontjáról. Az ÁEEK kérelemre a rezidenst ebben az esetben mentesítheti a visszafizetési kötelezettség alól, határozott időre, a szakvizsga megszerzéséig. Amennyiben ezen időtartam is eredménytelenül telik el, a rezidens a visszafizetési kötelezettség alól nem mentesíthető.

A visszafizetés az alábbi támogatásokat érinti:

 • az egyetemek szakképzés koordinálási feladataira járó képzési normatíva (19.400 Ft/hó),

 • a képzést irányító tutor díjazása (nettó 50.000 Ft/hó),

 • hiányszakmás támogatás (nettó 42.401 Ft/hó).

A támogatás és így a visszafizetési kötelezettség összege az adott hónapban szakképzésben töltött napok számától függ. Amennyiben a rezidens egy adott hónapra nem ad le igazolást, a visszafizetési kötelezettség számításánál az ÁEEK úgy veszi, hogy a teljes hónapot képzésben töltötte, azaz a maximális összeg kerül kiszámításra.

A támogatás kamatösszeget nem tartalmaz, ha a rezidens a felhívás esetén arról nyilatkozik, hogy nem kívánja a szakképzését befejezni. A támogatás kamatokkal terhelt mértékben behajthatóvá válik, ha a rezidens határidőre nem nyilatkozik, vagy a vállalását nem teljesíti.

A rezidens a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus címen bármikor kérheti a fizetési kötelezettsége összegének megállapítását.

A visszafizetést – annak megállapítását követően – az ÁEEK 10032000-01490576-00000000 számú számlaszámára (BIC/SWIFT kód: HUSTHUHB; IBAN: HU06 1003 2000 0149 0576 0000 0000) kell teljesíteni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése alapján a visszafizetés részletekben is teljesíthető, azonban ennek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Amennyiben a rezidens a visszafizetési kötelezettséget megállapító levelünkben meghatározott határidőig nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, nem kezdeményez részletfizetést, vagy az engedélyezett részletfizetést nem teljesíti, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (3) bekezdése alapján a visszafizetendő összeget, vagy annak fennmaradó részletét és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésünk alapján adók módjára hajtja be.