OKFŐ - Akkreditált szakképző helyek

Akkreditált szakképzőhelyek, minősítési eljárás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (illetve jogelődjei az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) 2013. január 1-je óta látja el az egészségügyi szolgáltatók szakképzőhelyi akkreditációjával kapcsolatos hatósági feladatokat.

Az egészségügyi szolgáltatók szakképzőhellyé minősítési eljárása az alábbi jogi szabályozás - az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet - alapján történik.

A szakorvosi és szakfogorvosi akkreditációk esetén a minősítési kérelmet a https://www.reny.hu/ oldalon keresztül szükséges benyújtani az akkreditáció kezdeményezéséhez választott orvosi egyetemhez, majd a benyújtás után eredetiben kinyomtatva és aláírva 2 példányban kell megküldeni szintén az egyetemek számára.

Szakgyógyszerészi akkreditációk esetén a minősítési kérelem benyújtására rendszeresített (országosan egységes) Akkreditációs Pályázati Űrlap weboldalunk „Nyomtatványok” menüpontjában, a Szakképzés Támogatási Főosztály nyomtatványai között érhetők el. A pontosan és hiánytalanul kitöltött Pályázati Űrlapot az akkreditáció kezdeményezéséhez választott orvosi egyetemhez kell megküldeni (postai úton 2 eredeti példányban)

Az akkreditált képzőhelyek és letölthető modulok a https://www.reny.hu/ oldalon történő kereséssel-, gyógyszertárak esetén a következő linken találhatók meg.

 

7. § (1) A szakképzés gyakorlati programjának lebonyolítása akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: szakképző hely) történik.

(2) Az egészségügyi szolgáltatók szakképző hellyé minősítéséről (a továbbiakban: akkreditáció) az ÁEEK főigazgatója dönt.

(3) Az akkreditáció feltételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi valamely egyetemnél. Az akkreditációs eljárás kezdeményezésének egységes formai és tartalmi követelményeit az e rendeletben foglaltakra figyelemmel az ÁEEK határozza meg és a honlapján közzéteszi. Az akkreditáció iránti kérelmet az egyetem – a kérelem előzetes vizsgálatát követően – nyújtja be az ÁEEK-hoz.

(4a) Az akkreditációs eljárásnak a (4) bekezdés szerinti kezdeményezéséről az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az ÁEEK-et. A tájékoztatásban fel kell tüntetni a kezdeményezés időpontját, illetve azt, hogy mely szakképesítés tekintetében történt az akkreditáció kezdeményezése.

(4b) Az egyetem az egészségügyi szolgáltató (4) bekezdés szerinti kezdeményezését követő 30 napon belül nyújtja be az akkreditáció iránti kérelmet.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) az egészségügyi szolgáltató önértékelését,

b) az egészségügyi szolgáltató felsőfokú szakirányú szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat,

c) a 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló adatokat és
d) az egyetem támogató nyilatkozatát a szolgáltató teljes vagy részbeni akkreditálására.
(6) Az akkreditációs eljárásban az ÁEEK az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot (a továbbiakban: ESZTT) – szükség esetén - szakértőként veszi igénybe.
(7) Az akkreditáció 4 évre szól. Az ÁEEK az akkreditált egészségügyi szolgáltatók listáját az akkreditáció típusának megjelölésével a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.
(8) A 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a szakképző hely az ÁEEK-et tizenöt napon belül értesíti.

7/A. § (1) A klinikai farmakológia ráépített szakorvosi szakképzés tekintetében a klinikai vizsgálatok lefolytatására az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt klinikai gyógyszervizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltató a 7. §-ban foglalt minősítési eljárás lefolytatása nélkül is akkreditált szakképző helynek minősül.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az általa a klinikai gyógyszervizsgálatok lefolytatására kijelölt egészségügyi szolgáltatókról értesíti az ÁEEK-et.

3. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez:

Az egészségügyi szolgáltatást végző intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik:

1.    A szakképzés egész időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelő képzőhely: (TELJES jogú akkreditáció feltételei)

1.1.    ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen

1.1.1.    legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, vagy
1.1.2.    legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

1.2.    ahol a szakképzést végző oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

1.3.    amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a teljes szakképzési program vagy legalább annak 75%-a oktatására, azzal, hogy a fennmaradt 25% oktatása az egyetem által kijelölt más szakképző hellyé minősített képzőhelyen történik;

1.4.    ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított;

1.5.    amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;

1.6.    ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll; valamint
1.7.    ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.

2.    A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely: (RÉSZ jogú akkreditáció feltételei)

2.1.     Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:

2.1.1.     ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

2.1.2.     amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

2.1.3.     ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;

2.1.4.     amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint
2.1.5.     ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll.

2.2.     Egyéni praxisban történő részképzés esetén:

2.2.1.     ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

2.2.2.     amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

2.2.3. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint

2.2.4.    ahol az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

Az 1.1. és 1.2. alpontban, a 2.1.1. alpontban, valamint a 2.2.1. alpontban foglalt rendelkezéseket a szakképzés bevezetésétől számított 8. év elteltét követően kell alkalmazni, azzal, hogy ezen időpontig is a szakképzést vezető és végző oktatónak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznie kell.