OKFŐ - Kérelem benyújtása

Kérelem benyújtása

Módosítás: 2022. február 03

A kérelmet kizárólag az alábbi formanyomtatványon lehet benyújtani.

Az engedély iránti kérelem és mellékletei benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi elérhetőségeken.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • Kitöltött kérelem formanyomtatvány
  • Állampolgárságot, személyazonosságot igazoló okiratok hiteles másolata és hiteles fordítása
  • Magyarországi lakóhelyet, tartózkodási helyet igazoló okiratok hiteles másolata és hiteles fordítása
  • Az EU tagállami állampolgárának nem minősülő (azzal azonos megítélés alá nem eső), magyar állampolgársággal nem rendelkező kérelmező esetén a keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély hiteles másolata
  • Az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolata és hiteles fordítása
  • A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata és hiteles fordítása, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, óraszám, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését (például tanterv)
  • Hitelt érdemlő igazolás és hiteles fordítása arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés vagy büntetőjogi intézkedés hatálya alatt (ún. jó hírnév igazolás)
  • Hitelt érdemlő igazolás arról, hogy a kérelmező megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek (üzemorvostan szakorvosa által kiállított igazolás)
  • Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás