OKFŐ - Főigazgató-helyettesi Titkárság

Főigazgató-helyettesi Titkárság, jogszabályok

  • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (januárig hatályos csak, utána 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról)
  • 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
  • 2011. évi CXCII. törvény az információs önrendelkezési jogról és a információszabadságról
  • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről
  • 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról
  • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
  • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (január 1-től hatályos: 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról)

ÁEEK EFF jogszabálylista 2018-2019